Trafik

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Vi kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Trafikverket beslutar om föreskrifter för hastighetsbegränsningar på det större vägnätet, 80-120 kilometer i timmen.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Om du tycker att en trafikregel behöver ändras kan du lämna in ett förslag till oss.

Vad är lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

  • hastighetsbegränsning
  • stopp- eller väjningsplikt
  • huvudled
  • förbud mot fordonstrafik
  • förbud mot omkörning
  • förbud att stanna eller parkera

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

Vad bör förslaget innehålla?

Ditt förslag bör innehålla:

  • vilken sträcka förslaget gäller
  • en karta där du markerat sträckan
  • motivering till varför du anser att trafikregeln ska ändras eller införas

Vi kontrollerar att förslaget kommit rätt. Om ditt förslag på åtgärd ska beslutas av en annan myndighet, skickar vi det vidare till rätt myndighet.

Skicka ditt förslag till Länsstyrelsen via e-post eller med vanlig post.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

varmland@lansstyrelsen.se

Från ansökan till beslut

När Länsstyrelsen har tagit emot en ansökan skickar vi en kopia av den till Trafikverket Region Mitt som är vår remissinstans. När de har yttrat sig i ärendet skickar vi deras svar till dig som ansökt och du ges möjlighet att lämna synpunkter innan länsstyrelsen tar beslut i ärendet.

Det beslut som tas grundar sig på en objektiv helhetsbedömning utifrån förhållandena på den aktuella platsen och övrigt som framkommit i ärendet.

I det fall Länsstyrelsen beslutar om lokal trafikföreskrift, i enlighet med ansökan, börjar föreskriften att gälla det datum som anges som ikraftträdandedatum. Det brukar vara cirka en månad efter beslutsdatum och då ska också aktuella vägmärken vara utsatta på platsen.

Överklaga ett beslut

Om Länsstyrelsen avslår ansökan, kan beslutet överklagas till Transportstyrelsen. Överklagandet ska skickas in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Länsstyrelsen skickar sedan överklagandet tillsammans med alla handlingar i ärendet till Transportstyrelsen för prövning.

Reklamskylt utmed vägar

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs i många fall tillstånd enligt 46 § väglagen. De fall som inte kräver tillstånd är exempelvis om skylten kräver bygglov eller om den ska sitta på en byggnad och informerar om verksamhet som finns på platsen.

Om skylten kräver tillstånd prövar Länsstyrelsen om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter samråd med Trafikverket. Dessutom görs en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. En prövning enligt LGS sker av alla "tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål". Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt LGS. Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

Prövning enligt väglagen - 700 kr
Prövning enligt LGS - 3700 kr
Ansökningsavgiften betalas till Länsstyrelsens bankgironummer 5051-7739. Ansökningsavgiften ska vara betald innan Länsstyrelsen kan påbörja sin handläggning.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395