Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling: konsultstöd lokalprogram

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland står inför omförhandling av hyresavtal. Vi erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på konsultstöd lokalprogram.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan annonseras på Länsstyrelsens webbplats, denna sida. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen lägsta pris, vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har angett lägst pris antas som leverantör.

Upphandlingsdokument

Förfrågningsunderlag, (PDF) Pdf, 204.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - Avtalsutkast, (PDF) Pdf, 221.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna anbud

Anbud skickas till följande adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud:

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Öppettider är måndag - fredag 8.00-10.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.

Anbudsinlämning

 • Anbudet ska vara inkommet senast 2021-04-20 och vara giltigt till och med 2021-05-19. Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.
 • Anbudet ska innehålla företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.
 • Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert/paket. Kuvertet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling konsultstöd lokalprogram” och Dnr. 101-443-2021. Observera att anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.
 • Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligen, via e-post till kontaktpersonen nedan.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-04-12
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-04-14

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan.

Inkomna frågor och svar

 • Är det rätt uppfattat att ni tar emot frågor via e-post och sedan publicerar svaren på er hemsida?

  Svar: Ja

 • Vi har uppfattat att anbudet ska skickas med post, är det möjligt att lämna anbudet via e-post ?

  Svar: Nej

 • Under "Omfattning" framgår olika handlingsalternativ beskrivas samtidigt som det under "Tidsramar" framgår att ni ser att ev. ombyggnationer kan påbörjas redan under 2021. Har ni uteslutet handlingsalternativet att omlokaliseras till nya/andra lokaler?

  Svar: Ja

 • Vad avses med "medverka i genomförandet" som framgår under Omfattning?

  Svar: Delta som expertstöd i lokalutformningsfrågor vid det genomförande som planerats i punkten ”Presentera en tidssatt genomförandeplan för lokalanpassning”.

 • Avses med andra punkten under Krav att konsulten ska ha erfarenhet från statlig lokalförsörjning enligt Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning?

  Svar: Det finns inget sådant explicit krav.

 • Vi önskar ett förtydligande om vad som avses med "likabehandling" under avsnittet krav.

  Svar: Lika rättigheter och möjligheter enligt diskrimineringslagen samt AFS 2015:4.

 • Vi önskar ett förtydligande av vad som avses med ”miljö” under avsnittet krav.

  Svar: Det som de 16 miljökvalitetsmålen omfattar och i det här fallet de aspekter som lokalutformningen kan påverka.

 • Kan kravet på sju års erfarenhet tillgodoräknas genom arbete med lokalförsörjning inom myndighet som lyder under regelverket kring den statliga lokalförsörjningen?

  Svar: Ska-kraven för uppdragsledaren är ”minst sju års erfarenhet av konsultarbete, kvalificerad erfarenhet och kompetens inom lokalförsörjning och lokalutformning samt uppdragsledning”. De sju åren är alltså kopplade till konsulterfarenhet, men enbart för uppdragsledaren.
 • Avtalsutkast, rubrik 4 p5 Relevant standardavtal – Avses här ABK 09?

  Svar: Punkt 5 under 4 Avtalsförhandlingar utgår.
 • Avtalsutkast, 7.4. Kan ni förtydliga vad ”information, underlag, tjänst eller utrustning” kan avse?

  Svar: Kärnan i uppdraget är att genom att samla in rätt information etc. lösa uppdragets olika delar, vilket innebär att det inte möjligt att definiera vad som är nödvändigt.
 • I förfrågan framgår att ”Eventuella ombyggnationer kan komma att påbörjas redan under sommaren 2021.” Har länsstyrelsen för avsikt att vara byggherre för dessa ombyggnationer, eller planerar länsstyrelsen att hyresvärden ska genomföra ombyggnationerna?

  Svar: Hyresvärden.

Bakgrund

Länsstyrelsen står inför omförhandling av hyresavtal. Samtidigt har behovsbilden vad gäller lokalernas beskaffenhet förändrats väsentligt med anledning av den omställning till ökat digitalt samarbete som pågår med anledning av coronapandemin. I processen fram till omförhandlat hyresavtal i lokaler anpassade till nya behov behövs stöd med framtagning av ett lokalprogram samt underlag för omförhandling av hyresavtal.

Skicka e-faktura

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Information till leverantör om e-faktura, (PDF) Pdf, 22.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002395

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Skicka e-faktura (svefaktura) med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka efakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura kontakta
varmland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer: 202100-2395
 

Kontakt