Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling: Biotopkartering av vattendrag i Värmlands län

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på uppdraget att utföra biotopkarteringar av utvalda vattendrag i Värmlands län. Offert lämnas senast 6 april 2021.

Upphandlingen är en direktupphandling som annonseras på Länsstyrelsens webbplats, här. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”flest antal vattendrag” och därefter ”lägsta pris”, vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har angett flest vattendrag som kan biotopkarteras antas som leverantör. Om flera leverantörer har angett samma antal vattendrag kommer den leverantör som angett lägst pris att antas som leverantör.

Bakgrund

Havs- och Vattenmyndigheten fördelade extra medel till övervakning, med tilldelningsbeslut i april 2020. Länsstyrelsen i Värmlands län ska genomföra ett projekt att förbättra underlaget till statusklassificering av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna genom biotopkartering av vattendrag i:

  • utvalda vattendrag inom Gullspångsälvens avrinningsområde där det finns anläggningar som ska prövas enligt nationell prövningsplan för vattenkraft
  • utvalda skyddade vattendrag
  • utvalda övriga vatten där underlaget behöver uppdateras.

Inlämnande av anbud

Offert ska lämnas senast 2021-04-06 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltigt till och med 2021-05-31.

Formella krav på anbudet är att:

  • Anbudet ska vara inkommet senast 2021-04-06. Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.
  • Anbudet ska innehålla företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.
  • Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert/paket. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla kuvert. Kuvertet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling Biotopkartering av vattendrag” och Dnr. 502-1794-2021.
  • Anbud sänds till nedanstående adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud. Observera att anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen. Observera att anbud via fax eller e-post accepteras ej.

Anbudet ska avges i skriftlig form till:

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Öppettider är måndag - fredag 8.00 – 10.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall frågor ställas skriftligen, via e-post till kontaktpersonen enligt ovan. Svar kommer att besvaras på denna webbplats.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-03-24
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-03-26

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan.

Fullständigt förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Pdf, 219.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Biotopkartering Pdf, 539.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Avtalsutkast Biotopkartering Pdf, 149.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Kravspecifikation Pdf, 178.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Rapport Nyckelbiotoper rinnande vatten Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt