Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling: Kiselalgsanalyser i sjöar och vattendrag i Värmlands län

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på kiselalgsanalyser inom länets kalkeffektuppföljning 2021-2022.

Uppdraget omfattar 66 lokaler 2021 och 66 lokaler 2022, Länsstyrelsen förbehåller sig dock rätten att lägga till eller dra ifrån ett fåtal lokaler i sjöar och/eller vattendrag per år. Provtagningen i fält genomförs av Länsstyrelsen under september och proven skickas därefter till antagen leverantör.

Föreliggande uppdrag omfattar fem delmoment:

  1. Utsortering, artbestämning och räkning av material
  2. Utvärdering av kiselalgsprovet
  3. Redovisning av resultat
  4. Rapportskrivning
  5. Inrapportering av data till datavärd.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om inkomna offerter överstiger den budget som är avsatt för arbetet.

Upphandlingen är en direktupphandling som annonserats på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Anbudet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2021-04-06 och vara giltigt till och med 2021-05-31.

Utvärderingen sker genom kontroll att samtliga ska-krav är uppfyllda, därefter utvärderas anbuden efter ”lägsta pris”. Anbud ska anges i SEK, fast pris (exkl. moms) per prov. Angivet pris ska omfatta samtliga delmoment i uppdraget.

Komplett förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag med villkor Pdf, 282.9 kB.
Bilaga 1, Avtalsutkast Pdf, 180.8 kB.

Lämna anbud

  • Anbudet ska vara inkommet senast 2021-04-06 Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.
  • Anbudet ska innehålla företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.
  • Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla kuvert. Kuvertet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling av kiselalgsanalyser i Värmlands län” och Dnr. 581-1259-2021. Observera att anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.
  • Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras.

Anbud sänds till nedanstående adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Öppettider är måndag - fredag 8.00 – 10.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas skriftligen, via e-post till kontaktpersonen enligt ovan.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-03-22

Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-03-25

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på webbplatsen (denna sida).

Kontakt