Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Direktupphandling: Bottenfaunaanalyser i vattendrag och sjöar i Värmlands län

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på bottenfaunaanalyser inom kalkeffektuppföljningen i Värmland 2021-2023.

Provtagning av bottenfauna i fält utförs av Länsstyrelsen under oktober månad. Proven skickas direkt efter provtagning till antagen leverantör. Uppdraget omfattar 33 lokaler 2021, 46 lokaler 2022 och 33 lokaler 2023, Länsstyrelsen förbehåller sig dock rätten att lägga till eller dra ifrån ett fåtal lokaler i sjöar och/eller vattendrag per år. Provtagningen i vattendrag görs enligt BIN RR 111 och i sjöar enligt SS-EN 108 70. Samtliga prov inom båda metoderna hålls isär.

Föreliggande uppdrag omfattar fem delmoment:
 1. Utsortering, artbestämning och räkning av bottendjur
 2. Utvärdering av bottenfaunaproven
 3. Redovisning av resultat
 4. Rapportskrivning
 5. Inrapportering av data till datavärd.

Upphandlingen är en direktupphandling som annonserats på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Anbudet ska vara Länsstyrelsen Värmland tillhanda senast 2021-04-06 och vara giltigt till och med 2021-05-31. Utvärderingen sker genom kontroll att samtliga ska-krav är uppfyllda, därefter utvärderas anbuden efter ”lägsta pris”. Anbud ska anges i SEK, fast pris (exkl. moms) per prov. Angivet pris ska omfatta samtliga delmoment i uppdraget.

Komplett förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag med villkor Pdf, 282 kB.
Bilaga 1, Avtalsutkast Pdf, 184.5 kB.

Lämna anbud

 • Anbudet ska vara inkommet senast 2021-04-06. Anbudsgivaren svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej.
 • Anbudet ska innehålla företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.
 • Anbudet ska vara paketerat i slutet kuvert. Anbudsgivaren ombeds att nyttja dubbla kuvert. Kuvertet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling av bottenfaunaanalyser i Värmlands län” och Dnr. 581-1249-2021. Observera att anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.
 • Observera att anbud via fax eller e-post inte accepteras.

Anbud sänds till nedanstående adress, alternativt lämnas personligen eller genom bud.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Öppettider är måndag - fredag 8.00 – 10.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.

Frågor och svar

Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart ska frågor ställas skriftligen, via e-post till kontaktpersonen (se Kontakt).

 • Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2021-03-22
 • Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2021-03-25

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på webbplatsen (denna sida).

Kontakt