Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Offertförfrågan – konsulttjänster avseende kommunikation inom rovdjursförvaltning

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på upphandling av konsulttjänster avseende kommunikation inom rovdjursförvaltning.

Denna offertförfrågan är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonserats på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägst pris”, vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav till minst kostnad kommer att antas i denna upphandling.

Bakgrund

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Målsättningarna med rovdjursförvaltningen är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Detta innebär att arbetet ställer höga krav på avvägningar i situationer där målkonflikter föreligger, samt att bygga förtroende för förvaltningen och mellan aktörer i förvaltningen. I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som består av förordnade företrädare för olika intressegrupper i förvaltningen. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Inom ramen för detta arbete har en kommunikationsstrategi tagits fram, till vilken denna upphandling är kopplad.

Upphandlingsdokument

Förfrågningsunderlag Pdf, 219.4 kB, öppnas i nytt fönster. 

Bilaga - Avtalsutkast Pdf, 198.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna anbud

Offert skickas med brev, eller lämnas in, senast 2021-03-10 till nedanstående postadress på Länsstyrelsen. Offerten ska vara giltig t.o.m. 2021-04-30.

OBS! Märk kuvertet med ”Diarienummer 511-532-2021”.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD

Frågor och svar

Frågor angående offertförfrågan ställs till Länsstyrelsens kontaktperson (se nedan).

Inkomna frågor och Länsstyrelsens svar kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland Länk till annan webbplats.

Sista dag att ställa frågor är 2021-03-02.

Sista dag för Länsstyrelsens att lämna svar på frågor samt göra eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget är 2021-03-04.

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan.

Besvarade frågor

1. Gällande redovisning av referensuppdrag i anbudet:

a. Räcker en lista med kort beskrivning av relevanta uppdrag och exempel som redovisning för referensuppdrag? Ja

b. Avses med referensuppdrag enbart ”minst fem exempel på god pedagogisk förmåga att ta fram informationsmaterial som är lättillgängligt begripligt och informativt” eller även ”minst tre konsultuppdrag inom rovdjursförvaltning med fokus på kommunikation” ? Både ock, men ett referensuppdrag kan ju stämma in på båda beskrivningarna.

c. Kan ett referensuppdrag enligt b) utgöras av arbete som gjorts under en anställning? Ja

d. Kan referensuppdrag gällande ”minst fem exempel på god pedagogisk förmåga att ta fram informationsmaterial som är lättillgängligt begripligt och informativt” handla om andra sakfrågor än rovdjur/vilt? Ja

e. Uppdrag/arbetsuppgifter som utgjorts av ett mer löpande kommunikationsarbete och som är pedagogiskt, lättillgängligt, begripligt och informativt genom den delaktighet och dialog som är en central del av arbetet - kan sådana uppdrag vara ”exempel på god pedagogisk förmåga att ta fram informationsmaterial som är lättillgängligt begripligt och informativt” även om det inte finns ett specifikt informationsmaterial (såsom en broschyr eller annan produkt) att hänvisa till? Ja

2. Räcker CV för utförande konsult för att intyga ”minst tre års erfarenhet av regional och nationell rovdjursförvaltning” och ”direkt erfarenhet av arbete med viltförvaltningsdelegationer samt rovdjursinventering”? Ja

3. Gällande utvärdering av inkomna anbud:

a. Under rubriken Utvärdering i upphandlingsunderlaget finns en ofullständig mening (andra meningen i stycket). Saknas viktig information där? Komplettering i rött nedan.

Utvärdering
Prövning av inkomna anbud från anbudsgivaren sker genom att anbuden prövas med avseende på samtliga krav i denna anbudsförfrågan. Länsstyrelsen kommer efter denna prövning att anta den leverantör med lägst anbudspris. Om två eller flera anbudsgivare lämnar samma anbudspris och båda har godkända referensuppdrag, avgörs upphandlingen genom lottning

b. Utvärderas kraven enbart som uppfyllda/ej uppfyllda under utvärderingen eller sker även en skattning/bedömning av grad av erfarenhet, typ av uppdrag osv. för att sedan jämföra priset hos de anbud som uppfyller kraven bäst? Kraven utvärderas enbart som uppfyllda/ej uppfyllda. Av de som uppfyller kraven kommer den som offererar lägst pris att antas.

4. Bedömer Beställaren att arbetet behöver fördelas jämnt över uppdragstiden, t ex vissa dagar i veckan, eller enbart efter behov och överenskommelse mellan beställare och leverantör i den gemensamma tids- och genomförandeplanen? Bedömningen är att det är behovet som styr och att beställare och leverantör planerar detta tillsammans i tids-/genomförandeplanen.

5. Ser Beställaren ett behov av utrustning utöver konsultens egen ordinarie (dator, uppkoppling, telefon osv) som kan komma att behövas för uppdraget och som Beställaren inte kan tillhandahålla konsulten, t ex särskilda datorprogram? Nej

6. Gällande inlämning av anbud:

a. Får anbudet mailas in? I så fall, till vilken adress? Nej, inlämning ska göras på det sätt som beskrivs i anbudsförfrågan. Detta för att kunna garantera sekretess under hela processen.

b. Om inte, kan Beställaren kvittera mottagandet av ett rekommenderat brev för att säkerställa för båda parter att anbudet kommit in i tid? Ja

Kontakt