Publiceringsdatum: 16 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 1 juli, 13.45

Direktupphandling: Utvärderare av projektet Yrkesväg Värmland

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på följeforskare/utvärderare av projektet Yrkesväg Värmland.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”ekonomiskt mest fördelaktiga” vilket innebär att det anbud som bedöms ha bästa förhållandet mellan pris och kvalitet antas som leverantör.

Se komplett förfrågningsunderlag

Förfrågan vid direktupphandling (PDF)PDF
Bilaga A, Avtalsutkast (Word)Word
Bilaga B, ESF-ansökan Yrkesväg Värmland (PDF)PDF
Bilaga C, Komplettering Yrkesväg Värmland (PDF)PDF

Anbud ska lämnas senast 8 juli 2020 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltig till och med 31 augusti 2020.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD

Observera att Anbudet ska vara tydligt märkt med ”Anbud i upphandling Följeforskare/utvärderare Yrkesväg Värmland och Dnr. 851-5352-2020

Frågor och svar

Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida (denna sida) 1 juli. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast den 29 juni.

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på hemsidan (denna sida).

 

Fråga 1
I avsnitt 2.3 – referenser. Det står ”Anbudsgivare ska under de två (2) senaste åren ha genomfört minst ett uppdrag av motsvarande karaktär…

Är det kalenderår eller är det två år från och med 16 juni 2020, dvs. avslutat senast 16 juni 2018 som är gällande? Hur strikt är 24 månaders gränsen?

Svar 1
Vi ser att anbudsgivare har arbetat med liknande uppdrag under de två senaste kalenderåren.

 

Fråga 2
I förfrågningsunderlaget står att anbudet ska skickas via post. Finns möjlighet att istället skicka in anbudet via e-post?

Svar 2
Nej, anbudet behöver skickas via vanlig postgång för att kunna hanteras enligt gällande rutiner och lagar som rör utvärderingsförfarandet i upphandlingen.

 

Fråga 3
I förfrågningsunderlaget under 2.2 Kompetens önskar ni en beskrivning av anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kompetens. Vi kommer att integrera det i vårt anbud genom vårt lösningsförslag för utvärderingen, i vår förståelse för uppdraget, i vår beskrivning av offererat team samt i våra referenser och CVn. Vill ni också ha en kort beskrivning av det anbudsgivande företaget i en samlad bilaga?

Svar 3
Om en sådan beskrivning finns med i lösningsförslaget är det helt i linje med förfrågningsunderlaget 2.2. Någon särskild bilaga behövs då inte.

 

Fråga 4
I förfrågningsunderlaget under 2.3 Referenser önskar ni följande: ”Anbudsgivare ska under de två (2) senaste åren ha genomfört minst ett uppdrag av motsvarande karaktär som beskrivs i upphandlingsdokumenten, med ett tillfredsställande resultat” Måste uppdraget vara avslutat eller kan det fortfarande pågå? Det blir svårt att ange en löpande utvärdering, likt den ni upphandlar, om det är något som ska ha genomförts under två senaste åren men samtidigt vara avslutat.

Svar 4
Uppdraget behöver inte vara avslutat. Det vi efterfrågar är att anbudsgivaren ska ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra utvärderingar eller följeforskning - gärna likt det som offertförfrågan beskriver samt att denna erfarenhet är från de senaste åren. Pågående uppdrag är alltså helt i linje med vad som efterfrågas.

Kontakt