Publiceringsdatum: 14 februari 2020

Direktupphandling: Rådgivningsinsatser inom betesplanering, med fokus på naturbetesmarker

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2020-03-16. Länsstyrelsen i Värmland inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud avseende rådgivningsinsatser inom betesplanering, med fokus på naturbetesmarker. Aktiviteterna ska utföras i Värmlands län från och med avtalstecknandet (troligen i början på april) och vara avslutade senast 2021-06-30.

Syftet med rådgivningen är att bibehålla och öka antalet naturbetesmarker i Värmland genom att utveckla skötseln av naturbetesmarker samt ta fram kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar.

Målgrupp för rådgivningen är personer som är verksamma inom jordbrukssektorn i Värmlands län. Rådgivningen ska främst riktas till jordbrukare med betesdjur som har naturbetesmarker. Målet med rådgivningen är att fler naturbetesmarker hålls öppna och betas samtidigt som det ger positiva effekter på ekonomin, djurhälsan och miljön.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan annonseras på Länsstyrelsens webbplats (denna sida). Länsstyrelsen avser att teckna avtal med en eller flera leverantörer.

Upphandlingsdokument

Anbudsförfrågan (PDF)PDF

Bilaga 1. Rådgivningsmoduler (PDF)PDF

Bilaga 2. Anbudsformulär (Word)Word

Bilaga 3. Personalblankett (Excel)Excel

Bilaga 4. Information om anslutning till E-handel (PDF)PDF

Bilaga 5. Avtalsutkast (PDF)PDF

Lämna anbud

Anbud ska lämnas till Länsstyrelsen Värmland senast 2020-03-16.

Anbudet ska vara undertecknad av firmatecknare och lämnas i två exemplar. Om annan än firmatecknare undertecknat anbudet ska fullmakt bifogas.

Kuvertet ska märkas med Anbud 604-11650-2019 och skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
Verksamhetsstöd
651 86 Karlstad

Frågor och svar

Om något i upphandlingsdokumenten anses vara oklart ska frågor ställas skriftligen via e-post till Jan-Olov Högberg, jan-olov.hogberg@lansstyrelsen.se.

Frågor med tillhörande svar kommer att publiceras på denna sida senast sex (6) dagar före sista anbudsdag. Sådan information utgör en del av upphandlingsdokumenten och det är varje anbudsgivares ansvar att hålla sig informerad.

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2020-03-04
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2020-03-10

Inkomna frågor med svar

Datum

Fråga

Svar

2020-02-18

Jag har en frågan ang upphandlingen för betesplaneringen. Att få tag på intresserande lantbrukare, är det min uppgift som rådgivare att ringa runt eller har ni en intresselista på Lst?

Vi samlar inte in intresseanmälningar systematiskt och för därmed ingen lista.


Om någon intresserad hör av sig till oss vidarbefodrar vi så klart informationen, men i huvudsak kommer de leverantörer som tilldelas kontrakt att ansvara för att själva leta upp sina kunder.


Naturligtvis kommer vi att sprida information till målgruppen om att rådgivningen finns och vilka rådgivare de kan vända sig till.

2020-02-21

Hej!

Jag har enskild firma, är det möjligt för mig att lämna anbud på denna upphandling? Eller stryks jag direkt pga företagsformen?

Det finns inget som hindrar en enskild firma från att lämna anbud, så länge aktuell anbudsgivare uppfyller följande:

1. vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad, eller

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhandahålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad


Att vara registrerad som näringsidkare hos skatteverket är för detta tillräckligt.

2020-02-21

Jag funderar på det som står i bilaga 4.

 

Där står det så här (under punkt 6):

 

För information och frågor om e-faktura kontakta

S-DL-Ekonomiansstyrelsen.se

 

Men det går inte att komma någonstans om man följer den länken. Går det att få någon annan kontakt med dem som har hand om e-fakturor?

Här har det tyvärr blivit fel i bilagan. Korrekt kontaktuppgift för frågor som rör e-fakturering är vår generella brevlåda: varmland@lansstyrelsen.se


Bilagan har uppdaterats med en korrekt version.


Skicka e-faktura

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

 

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns fler alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss.

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002395

Vi tar emot:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
  • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning)länk till annan webbplats

Skicka e-faktura (svefaktura) med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka efakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura kontakta
varmland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer: 202100-2395
 

Kontakt