Publiceringsdatum: 5 februari 2020

Upphandling: Restaurering av vägmärken i Värmlands län

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Uppdraget gäller restaurering av 24 utvalda vägmärken i Värmlands län under år 2020 med möjlighet till förlängning av restaurering av ytterligare objekt under år 2021. Länsstyrelsen förfogar över 300 000 kr för år 2020 i tilldelade medel. Vi söker nu en konsult/juridisk person som kan utföra uppdraget.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett antal entreprenörer samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats (denna sida).

Under 2010 har Trafikverket (TRV) inventerat samtliga vägmärken i Värmlands län längs de allmänna vägarna. Syftet var att utreda skadestatusen hos dessa. Detta arbete resulterade i en rapport där statusen beskrivs på objekten och vilken åtgärd som rekommenderas. Inventeringen och senare skadeinventeringar ligger till grund för restaurering och återställande av skadade objekt.

Länsstyrelsen söker nu en konsult/juridisk person som kan utföra uppdraget. Uppdraget kräver relevant kompetens och erfarenhet av restaurering av vägmärken eller motsvarande.

Dokumentation skall utföras i form av en slutrapport över varje enskilt objekt med arbetsbeskrivning och foton enligt bilagd mall.

Varje anbudsgivare inhämtar själv kunskap/uppfattning inför lämnad offert för att bedöma vilken form av åtgärdsprogram för aktuella vägmärken som krävs. Den information som finns att tillgå är det som ingår i detta förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor (excel-fil, fotografier och objektsbeskrivningar, exempelrapport).

Förfrågningsunderlaget

Förfrågningsunderlag gällande restaurering av vägmärken i Värmlands län (PDF)PDF

Fil med urval av 24 vägmärken (Excel)Excel

Exempelrapport (PDF)PDF

Fotografier och objektsbeskrivningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KM59 Millesvik 106 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM68 Huggenäs 58 1-inga-bilder.pdf 264.5 kB 2020-02-05 13.33
KM69 Huggenäs 22 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM74 Kila 22 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM129 Lysvik 28 1.pdf 1012.9 kB 2020-02-05 13.33
KM133 Lysvik 52 1.pdf 1.1 MB 2020-02-05 13.33
KM135 Lysvik 51 1.pdf 1.5 MB 2020-02-05 13.33
KM137 Lysvik 56 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM138 Lysvik 57 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM140 Lysvik 61 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM143 Lysvik 177.pdf 985.8 kB 2020-02-05 13.33
KM144 Sunne 286 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM210 Östra Ämtervik 135 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM214 Östra Ämtervik 94 1.pdf 1005.1 kB 2020-02-05 13.33
KM220 Ransäter 186 1.pdf 1.7 MB 2020-02-05 13.33
KM243 Nyed 40 1.pdf 1.5 MB 2020-02-05 13.33
KM247 Nedre Ullerud 3 1.pdf 1.4 MB 2020-02-05 13.33
KM251 Silbodal 30 2.pdf 945.1 kB 2020-02-05 13.33
KM260 Gillberga 72 1.pdf 1.2 MB 2020-02-05 13.33
KM282 Nyed 13 1.pdf 1.5 MB 2020-02-05 13.33
KM286 Lungsund 10 1.pdf 1.1 MB 2020-02-05 13.33
KM289 Lungsund 8 1.pdf 1.5 MB 2020-02-05 13.33
KM291 Lungsund 7 1.pdf 1.5 MB 2020-02-05 13.33
KM300 Kristinehamn 13 1.pdf 2.1 MB 2020-02-05 13.33

Frågor och svar

Frågor med vidhängande svar kommer att läggas ut på Länsstyrelsens webbplats (denna sida) senast 19 februari innan anbudstidens utgång. Med hänsyn till denna tidsgräns måste frågor ställas senast 17 februari (se kontaktperson).

Fråga

Ni har 300 000 kr i så kallade tilldelade medel. Inkluderar denna summa även moms?

Svar
De tilldelade medlen är exklusive moms.

Fråga

Vi har åkt runt för att titta närmare på några av milstenarna och ser då att det på flera ställen verkar vara så att någon (markägaren?) lämpat av sten som inte ser ut att tillhöra postamentet. Avgör vi själva vilka och hur många stenar som ska ingå i respektive postament?

Svar
Vi anser att ni har den kompetens som krävs för att själva avgöra om stenar dumpats i anslutning till eller på ett tidigare postament och på så sätt avgöra vilka stenar som skall komma att ingå i det restaurerade postamentet. Utgångspunkten är att man nyttjar det material som finns på platsen och som tillhört konstruktionen.

Fråga

Hur viktig är prioriteringsordningen? Är det ett krav att arbetet utförs i denna ordning?

Svar
Alla 24 vägmärken skall åtgärdas till lägsta pris, det viktiga är att det antal vägmärken som ni åtagit er att rekonstruera avklaras inom den avsatta tiden.

Fråga

I underlaget står att "trasiga och/eller ofullständiga postament ska restaureras enligt metod som innebär att det är möjligt att återskapa en rektangulär alternativt kvadratisk form med vinkelräta hörn. Vid en fullständig uppbyggnad skall det vinkelräta postamentet uppgå till minst 2 skift". Det känns lite oklart, men ska vi tyda det som att det ska vara vinkelräta hörn? Om det befintliga, ursprungliga, postamentet endast innehållit mer eller mindre runda, kanske stora, stenar, är det då inte tillåtet att använda dessa, även om själva hörnen inte blir vinkelräta om stenarna är runda? Själva postamentet får ju ändå fyra, eller två + två, sidor som är lika långa. 

Svar
Det står vinkelräta hörn för att själva formen på postamentet skall vara kvadratisk/rektangulär, detta för att om möjligt kunna återskapa ett postament med en sådan ursprunglig form. Förekommer det rundade stenar i det raserade postamentet skall dessa nyttjas och det viktiga i sammanhanget är att grundformen har räta sidor och hörn. Merparten av stenarna i ett kallmurat postament är emellertid mer eller mindre kantiga. Utgångspunkten är att man nyttjar det material som finns på platsen och som tillhört konstruktionen.

Fråga

Hur ska man ställa sig till att postamentet ska ha minst 2 skift. Ett skift kan ju, beroende på stenarna, ha mycket varierande höjd. Vissa utrasade postamenten har ju mycket stora stenar i det enda skift som finns, vilka ser ut att vara klart högre än det postament som visas i exempelrapporten, och som kommer från Västergötland där den typen av fina kalkstenar finns, men inte i Värmland). Kan man ändå i första hand gå på att postamentet är stabilt, och minst i höjd med det som visas i exempelrapporten (eller ett angivet mått i cm), eller måste även enskifts-postament av mycket stora stabila stenar byggas upp ännu ett varv? Eller måste man helt enkelt bygga ett helt nytt postament av flata stenar?

Svar
Att postamentet ska ha minst två skift beror återigen på att en uppbyggnad skall påminna om hur postamentet en gång sett ut. Genom att postamentet har minst två skift kunde även milstolpen bättre förankras i postamentet.

Huvuddelen av de kallmurade postamenten har haft minst två skift av lagda stenar (vilket också framgår av bilderna från 2010), ofta fler, en risk med att endast anlägga ett skift är att konstruktionen snarare ser ut som ett flak av sten och får väldigt stora proportioner. Detta blir extra tydligt om antalet sten i det raserade postamentet ursprungligen varit upplagt i flera skift men endast återuppbyggs i ett skift. Antalet skift måste emellertid bero på antalet stenar och vilken typ av stenar som finns tillgängliga, finns det endast sten på platsen för att skapa ett skift så bör detta återkopplas till Länsstyrelsen för vidare diskussion hur postamentet bäst utformas. Utgångspunkten är att man nyttjar det material som finns på platsen och som tillhört konstruktionen.

Fråga

Det står i förfrågningsunderlaget att bilderna från 2010 ska finna på er hemsida, men jag hittar inte dessa. Kan du förklara mer precist var de finns.

Svar
Bilderna från 2010 finns på samma sida som förfrågningsunderlaget (denna sida) under rubriken Fotografier och objektsbeskrivningar. Där finns nedladdningsbara pdf:er för varje objekt vilka innehåller fotografier.

Lämna offert

Samtliga kostnader som förknippas med projektet ska innefattas i offerten. I offerten ska kostnad presenteras för restaurering av 24 vägmärken (se excelfil under Förfrågningsunderlag). Redovisningen ska innefatta transporter, konserveringsåtgärder och återställning av objekt med eventuella tillhörande postament.

Till offerten ska bifogas dokumentation som styrker relevant kompetens och erfarenhet.

Offerten ska vara giltig till och med den 31 december 2020 och vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 26 februari 2020.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Märk kuvertet med ” Anbud dnr 431-933-2020”

Kontakt