Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsgemensamt arbete för att motverka att barn hamnar i kriminalitet

Sedan slutet av 2023 arbetar länsstyrelserna tillsammans med sju andra myndigheter för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk. Nu är regional samverkan etablerad i hela landet och lokal samverkan pågår i de mest prioriterade områdena.

I en delredovisning av uppdraget, som myndigheterna överlämnade till Regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner.

Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har redan identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Bättre samarbete och snabbare kontaktvägar

Etableringen av lokal samverkan pågår och sker stegvis i de mest prioriterade områdena. Den lokala samverkan behöver skapa snabbare kontaktvägar och bättre samarbete mellan myndigheter och andra aktörer när barn och unga riskerar att begå eller begår grova brott.

Samverkansmodellen ska skapa förutsättningar för samverkan där den inte finns idag och finns fungerande samverkan redan på plats ska detta ses som en möjlighet att få mer draghjälp i arbetet. I Bergslagen har vi satt den regionala nivån och planerar att successivt etablera den lokala nivån till hösten, säger Maria Frykstedt, utvecklingsledare brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen Värmland.

Regeringsuppdrag till länsstyrelserna och sju andra myndigheter

Samverkansstrukturen går under namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet) och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

Länsstyrelsen Värmland samordnar det regionala arbetet för polisregion Bergslagen där även Dalarnas län och Örebro län ingår.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss