Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-stöd till ett av Europas största vattenvårdsprojekt

Fämtan, i norra Värmland, är ett av vattendragen som ingår i projektet.

I höst startar ett av Europas mest omfattande vattenvårdsprojekt, Improve Aquatic LIFE. Närmare 400 miljoner kronor satsas på att förbättra vattenmiljöer, minska klimatförändringarnas effekter och att stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige, där bland annat vattendrag, våtmarker och kustvatten ska restaureras.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne i samarbete med Värmland och ytterligare sju länsstyrelser, kommuner, forskare, centrala myndigheter och Sportfiskarna. Det är oerhört glädjande att ansökan godkänts av EU:s Lifeprogram i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Projektet startar i höst och håller på ända till 2031 med insatser i nio län i södra Sverige. Arbetet kommer leda till att förbättra våra vattenmiljöer i sammanlagt 20 vattendrag, från källflödena ända ut till havet.

Över 500 åtgärder

Under sju år ska aktörerna genomföra mer än 500 åtgärder, allt från att ta bort vandringshinder, återskapa svämplan, anlägga våtmarker och återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur i vattendrag och kustvatten.

I Improve Aquatic LIFE kopplas myndigheter, forskning och ideella organisationer ihop. Att aktörer från olika håll samarbetar och genomför storskaliga projekt är viktigt för en långsiktig effektiv restaurering och hållbar vattenförvaltning. Mångfalden av aktörer och åtgärder inom projektet är av central betydelse för att projektet ska bli framgångsrikt.

Värmländska åtgärder

Åtgärdspaketet för Värmland omfattar cirka 48 miljoner kronor och berör åtgärder i vattendragen Fämtans, Likans och Billans avrinningsområden. Arbetet kommer bland annat handla om att:

 • åtgärda vandringshinder och återställa vattendragen efter flottledsrensning. Samtidigt som viktiga livsmiljöer då återskapas, vilket stärker fiskbestånd och den biologiska mångfalden, ger det även bättre förutsättningar för rekreation och ökad naturturism.
 • genom passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet är förhoppningen att överlevnaden och produktionen av de särskilt utpekade och hotade arterna lax och flodpärlmussla kommer öka.
 • genom återskapandet av våtmarker och svämplan förbättra vattendragens naturliga hydrologi och på så vis motverka de negativa effekter som följer av ett förändrat klimat, till exempel översvämningar och torka.
 • genom undersökningar före, under och efter åtgärdernas genomförande utvärdera dess effekter i miljön.

– Vi är väldigt glada att vara en del i det här arbetet. LIFE-projektet ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med restaurering av vattendrag och våtmarker i länet. Detta är ett omfattande projekt som kommer göra mycket stor nytta för våra vatten och bidra till stort värde för vår natur, säger länsråd Emma Spak.

För mer information, kontakta fiskbiolog Pär Gustafsson eller enhetschef Karin Enfjäll, Länsstyrelsen Värmland.

Fakta

Dessa aktörer deltar i Improve Aquatic LIFE:

 • De nio Länsstyrelserna inom Västerhavets- och Södra Östersjöns vattendistrikt (Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland)
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Karlstads universitet
 • Göteborgs universitet
 • Lunds universitet
 • Helsingborgs kommun
 • Tingsryds kommun
 • Sportfiskarna.

Finansiering

Förutom finansiering från EU (60%) kommer Havs-och vattenmyndigheten (22,5%), Naturvårdsverket (5%) samt övriga partners (sammanlagt 12,5%) att medfinansiera projektet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss