Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av pengar inom området livsmedel

Traktor och släp med höbalar vid ett åkerfält. Himmel i bakgrunden.

Länsstyrelsen utlyser pengar för kompetensutvecklade aktiviteter och samarbeten inom området livsmedel. Det innebär att det under en viss tid finns möjlighet för olika organisationer att söka stöd för att driva sådana projekt.

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. I detta fall öppnar Länsstyrelsen upp möjligheten att söka stöd för att anordna olika typer av kompetensutvecklande aktiviteter och samarbeten som ska bidra till att utveckla livsmedelsföretag. Pengarna är uppdelade i två utlysningar, en för vardera stöd. Ansökningar måste komma in under den agivna ansökningsperioden för respektive utlysning för att vara godkänd.

Stöd för kompetensutveckling

Syftet med stödet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Du kan få stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter. Aktiviteterna kan vara gruppträffar, så som kurser och erfarenhetsgrupper, eller andra informationsinsatser. Du kan inte få stöd för att genomföra enskild rådgivning.

Information om utlysningen

Ansökningsperiod: 5 juni till 30 september 2024.

Budget: 1 500 000 kronor. Budgeten ska räcka till minst två projekt, vilket innebär att varje projekt som mest kan beviljas stöd för 750 000 kr.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Det finns dock möjlighet att förlänga projekten om det finns tydliga skäl.

Bakgrund

Genom att arbeta med lokal livsmedelsförsörjning kan länets försörjningsförmåga stärkas och sårbarheten minska. Det innebär att arbeta med att stärka befintliga företag samt att underlätta för nya att etablera sig. Det handlar till exempel om att underlätta insatser inom produktutveckling, hållbara affärsmodeller både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att stärka delar i livsmedelskedjan där svagheter identifierats.

Inriktning

Projekten ska innehålla följande åtgärder som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

 • Lokal livsmedelsförsörjning. Att öka kompetensen om direktförsäljning och olika försäljningskoncept. Det handlar även om att öka kompetensen kring distribution, logistik och lagerhållning.

 • Företagsutveckling, med fokus på marknad och strategi. Att öka kompetensen om marknadsföring, marknadsorientering, logistik, försäljning, utveckling av förpackningar och varumärken, konceptutveckling samt utveckling av nya tjänster och produkter. Fokus ligger på att ge företagen ökade möjligheter att göra strategiska val för verksamheten

Inom de här områdena ser vi att åtgärder kan göra stor nytta och bidra till att stärka livsmedelsföretag på landsbygden så att de kan utvecklas, marknadsorienteras och hitta nya marknader. På sikt kan det leda till fler arbetstillfällen och att landsbygdens resurser tas tillvara.

De två områdena kompletterar varandra så det är positivt med projekt som tar ett helhetsgrepp. Bra utformade projekt med kompetensutveckling inom endast ett område är dock också värdefulla. Slutligen är det positivt om projekten fokuserar kompetensutvecklingen till produktionsinriktningar där behovet av utvecklingsinsatser bedöms vara extra stort i länet. Exempel på sådana produktionsinriktningar är:

 • Produkter som efterfrågas av offentliga kök.
 • Nya grödor för länet som till exempel proteingrödor.
 • Potatis.
 • Grönsaker.
 • Kvarnar, rensning, sortering och förpackning av proteingrödor.

Målgrupp

För denna utlysning är målgruppen avgränsad till verksamma i landsbygdsföretag med verksamhet inom livsmedel. Företagen kan vara jordbruksföretag, trädgårdsföretag (inlusive akvaponi) och små företag inom livsmedelskjedjan.

Stöd för samarbeten

Syftet med stödet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där det inte är möjligt för en enskild aktör att kunna finansiera ett utvecklingsarbete.

Ni kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom området livsmedel. Samarbeten ska bidra till att utveckla företag på landsbygden.

Information om utlysningen

Ansökningsperiod: 5 juni till 30 september 2024.

Budget: 1 500 000 kronor.

Stödnivå: 100 procent.

Projektlängd: Projekten kan som längst hålla på till och med 2026-12-31. Det finns dock möjlighet att förlänga projekten om det finns tydliga skäl.

Bakgrund

Genom att arbeta med lokal livsmedelsförsörjning kan länets försörjningsförmåga stärkas och sårbarheten minska. Det innebär att arbeta med att stärka befintliga företag samt att underlätta för nya att etablera sig. Det handlar till exempel om att underlätta insatser inom produktutveckling, hållbara affärsmodeller både ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt att stärka delar i livsmedelskedjan där svagheter identifierats.

Inriktning

Samarbetsprojekten ska fokusera på följande områden som har identifierats som viktiga i Värmlands län:

 • Lokal livsmedelsförsörjning. Insatser avseende direktförsäljning och olika försäljningskoncept. Det handlar även om insatser kring distribution, logistik och lagerhållning.

 • Företagsutveckling, med fokus på marknad och strategi. Insatser inom marknadsföring, marknadsorientering, logistik och försäljning. Även insatser som rör utveckling av förpackningar och varumärken, konceptutveckling, samt utveckling av nya tjänster och produkter.

Inom de här områdena ser vi att samarbeten kan bidra till att livsmedelsföretag inom hela kedjan kan utbyta erfarenheter och utveckla processer, produkter och lokala marknader. På sikt kan det även leda till en ökad lokal livsmedelsförsörjning, ökat antal arbetstillfällen och en ökad försäljning från producenterna.

Det är positivt med projekt som tar ett helhetsgrepp. De offentliga köken har ett uttalat stort intresse av att köpa mer närproducerat om det finns produkter som är anpassade till storkök. Det finns goda möjligheter att lösa logistiken i länet så därför finns goda möjligheter att i samarbete med offentliga kök stärka lämpliga livsmedelskedjor och produkter. En framgångsfaktor, för att hitta lösningar på problem som fungerar för alla, är när det blir direkta kontakter mellan alla led i kedjan. Det är möjligt att uppnå i en kort, lokal eller regional livsmedelskedja. Slutligen är det positivt om projekten fokuserar på produktionsinriktningar där behovet av utvecklingsinsatser bedöms vara extra stort i länet. Exempel på sådana produktionsinriktningar är:

 • Produkter som efterfrågas av offentliga kök.
 • Nya grödor för länet som till exempel proteingrödor.
 • Potatis.
 • Grönsaker.
 • Kvarnar, rensning, sortering och förpackning av proteingrödor.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöden.

För stödet för samarbeten gäller att stödmottagaren måste ha minst en samarbetspart för att genomföra åtgärden. Samarbetsavtal krävs men har inga formkrav förutom att samarbetsparter ska ha bekräftat samarbetet skriftligt. Samarbetsparten ska bidra till att uppnå projektets uppsatta mål.

Mer information

Mer information om de regler som gäller och om hur ansökan ska skickas finns på sidan för respektive stöd.

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för samarbeten

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Jan-Olov Högberg

Christina Lindström

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss