Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av pengar för insatser inom integration

Från och med den 20 februari 2024 går det att söka pengar för insatser inom integration, § 37- och § 37a. Det går att söka medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, samt för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Utlysningen av § 37 pågår mellan 20 februari – 22 maj, och utlysningen av § 37a pågår mellan 20 februari – 22 april.

§ 37 – Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn

Ansökningsperiod: 20 februari – 22 maj

Budget: 1 649 000 kronor

Bidraget kan sökas av: Kommuner och kommunalförbund

Insatser som pengarna ska gå till:

Det går att söka för insatser för att underlätta bosättning, skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ. Syftet är att underlätta etableringen i samhället. Insatser som beviljas kan även innebära metodutveckling eller erfarenhetsutbyte/spridning över kommungränser eller mellan kommuner och andra aktörer.

Målgrupp

Målgrupp för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn, samt personer med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier enligt den så kallade gymnasielagen.

Prioriteringar

Under 2024 är insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet särskilt prioriterade. Samverkan kan exempelvis handla om kvalitetsarbete, kartläggning och administration.

Vid utdelning och uppföljning av statsbidrag inom integrationsområdet ska jämställdhet och mänskliga rättigheter, inklusive förbudet mot diskriminering, barnets bästa och tillgänglighetsfrågor, särskilt beaktas.

§ 37a-medel – Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ansökningsperiod: 6 februari till 15 april 2024.

Budget: 1 289 000 kronor

Bidraget kan sökas av: Kommuner

Insatser som pengarna ska gå till:

Bidraget kan sökas av kommuner för insatser som stärker och utvecklar verksamhet med flyktingguider och familjekontakter, och insatserna kan genomföras i samverkan med en eller flera organisationer. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:


• stödja språkinlärning
• underlätta etableringen i samhället
• skapa nätverk
• eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Målgrupp


Målgruppen för insatserna innefattar nyanlända, asylsökande och skyddsbehövande som berörs av massflyktingsdirektivet. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till flera målgrupper. Ensamkommande barn samt personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier kan också omfattas av insatserna.

Prioriteringar


Under 2024 prioriteras insatser för snabbare etablering, bl.a. insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn, samt insatser som syftar till språkinlärning för denna målgrupp.
Även insatser som sker i samverkan med idéburen sektor prioriteras.

 

Ansökan

Ansökningarna görs digitalt via vår etjänstlänk Länk till annan webbplats.

Ansökningar ska vara Länsstyrelsen i Värmlands län tillhanda senast den 22 april (§ 37a) respektive 22 maj (§ 37).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss