Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets uppföljning av miljömålen är klar

Bild på miljömål

Av de 14 miljömål som berör Värmland, bedöms endast ett vara nära att nås till år 2030. Det är målet Grundvatten av god kvalitet. För övriga mål görs bedömningen att de inte kommer uppnås och för fyra av målen görs även bedömningen att utvecklingen i miljön går åt fel håll.

Målen Giftfri miljö, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap har en negativ utveckling. De tre sistnämnda målen har en stark koppling till biologisk mångfald. Utarmningen av den biologiska mångfalden sker i flera delar av vårt landskap. Livsmiljöer försvinner eller styckas upp när till exempel betes- och odlingsmarker växter igen, skogsområden avverkas eller när vi anlägger infrastruktur som vägar.

De bedömningar vi på Länsstyrelsen Värmland gör mot de uppsatta miljömålen baseras på bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet. En sammanfattning av bedömningarna skickas nu in från Länsstyrelsen Värmland till organisationen RUS (Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet) där de sammanställer informationen per mål. De skickar sedan sammanställningen vidare till Naturvårdsverket som skickar en rapport till regeringen senare i vår. Uppföljningen görs på regional nivå varje år och på nationell nivå var fjärde år.

I rapporten lyfts många åtgärder från både regionala myndigheter, kommuner och näringslivet. Mycket bra miljöarbete pågår, men det krävs mer för att bland annat förbättra miljön för våra växter och djur så att de kan leva och sprida sig i vårt landskap. Det krävs också ökad hänsyn till den biologiska mångfalden i allt från skogsbruk till samhällsplanering.

Mer information om detta arbete finns på lansstyrelsen.se/varmland/miljomal. Här nedanför hittar du rappporten och en kort sammanfattande film.

Rapport regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2023, Värmlands län. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss