Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland har fått två nya naturreservat

Bild från det nya naturreservatet Stormossen Finndalen i Filipstads kommun.

Bild från det nya naturreservatet Stormossen Finndalen i Filipstads kommun. I kanten av Stormossen växer senvuxna träd. Foto: Elin Nystrand

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om två nya naturreservat i Filipstads respektive Forshaga kommun. Båda reservaten har tillkommit primärt för bevarandet av skogen, och är inga friluftsområden. Vårt län har nu sammanlagt 225 naturreservat samt ett naturvårdsområde.

Stormossen Finndalen, Filipstads kommun

Stormossen är en stor och flack mosse med gölar och myrsjöar. Mossen är omgiven av en kantskog. Området har stor betydelse för fågellivet och här kan man bland annat se och höra ljungpipare och tranor. Syftet med naturreservatet är att utveckla och bevara den värdefulla myren med omgivande skog.

Stormossen är en koncentriskt uppbyggd mosse, vilket innebär att mossens högsta punkt ligger centralt på mosseplanet. På koncentriska mossar har tuvorna bildat långa och böjda strängar och även höljorna har antagit den långsträckta och böjda formen. I myrens kanter blöt zon med kärrvegetation, en så kallad lagg. Ute på myren finns mindre vattensamlingar som aldrig torkar ut, så kallade gölar samt sex myrsjöar.

På mossen växer arter som flaskstarr, ängsull och glasbjörk. Mossen omges av en smal kantskog som består av en äldre, sluten granskog eller barrblandskog. Stormossen har även ett rikt fågelliv.

Mer om Stormossen Finndalen som naturreservat

Nedre Lustnäs i Forshaga kommun

Nedre Lustnäs ligger på ön Pannkakan som avgränsas av Klarälven och sjön Lusten. På ön Pannkakan har sedan tidigare ett naturreservat som heter just Pannkakan, i den norra delen av ön. Det nya reservatet Nedre Lustnäs ligger i öster och båda dessa förvaltas av Länsstyrelsen. Resterande delar av ön förvaltas av Stora Enso och är del i ett stort naturvårdsavtal mellan bolaget och Skogsstyrelsen.

Både reservaten och naturvårdsavtalet har som syfte att gynna lövskog och de arter som är beroende av denna. Björk och gråal är de vanligaste träden i reservatet och det finns gott om död ved, vilket är en förutsättning för en rik mångfald av insekter och fåglar.

Reservatsområdet utgörs av lövskogar på fuktig till frisk mark, delvis på gamla älvvallar där periodvis vattenfyllda sänkor skapar luckor i skogen och tillåter solens värmande strålar att nå marken. I den södra delen samt längs stränderna är gråalen det dominerande trädslaget och mängden död ved är tack vare självgallring mycket stor.

I de torrare delarna domineras skogen av björk av imponerande dimensioner och i ett yngre skikt finns gråal, sälg, asp, gran och hägg med begynnande självgallring. Nära en gårdslämning i norra delen växer enstaka äldre och rikligt med yngre ädellövträd i form av lönn och ask. Mindre områden närmast vattnet består av videsnår. Området utgör del av en lövskogsrik trakt med höga värden för rödlistade hackspettar.

Mer om Nedre Lustnäs som naturreservat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss