Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Återställning av våtmarker bidrar till biologisk mångfald

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2022 års sammanställning över arbetet är nu klar och visar att våtmarksarbete har genomförts på en yta motsvarande 5741 fotbollsplaner. I Värmland är motsvarande yta 85 hektar vilket motsvarar cirka 170 fotbollsplaner.

Den årliga rapporten för 2022 har sammanställts av Länsstyrelsen i Gotlands län och överlämnats till regeringen. Rapporten visar att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 3100 hektar mark.

Den största andelen, 71 procent av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Resterande åtgärder har utförts genom aktörer som kommuner, ideella organisationer, föreningar, vattenråd och i vissa fall även privata markägare som delvis finansierats genom bidrag från länsstyrelserna.

– Att återställa och ta hand om våra våtmarker är viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden. En stor del av det våtmarksarbete som gjorts i Värmland har skett inom naturreservat. Arbetet bidrar till att balansera vattenflöden, rena vatten och förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett bättre klimat, säger Jan Cedervind, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Värmland.

Exempel på åtgärder som genomförts är att lägga igen eller plugga diken, låta uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning, anlägga våtmarker eller skapa småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen. Det kan också vara att röja vegetation i och runt befintliga våtmarker eller att återinföra hävd med slåtter och betande djur.

– Genom att arbeta med våtmarksrestaurering över en längre tid kan vi prioritera de åtgärder som ger mest miljönytta, säger naturvårdshandläggare Jan Cedervind.

För att öka takten i våtmarksarbetet har flera län byggt upp ett nätverk med åtgärdssamordnare som stödjer privata markägare i processen från idé till färdig våtmark. Det, tillsammans med väl utformade bidragsformer, underlättar för privata markägare att bidra till våtmarksarbetet och göra gott för miljön samtidigt som våtmarksarbetet som helhet går snabbare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss