Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakten på varg är avslutad

Spår i snön. Foto: Fredrik Wilde

Under vintern har licensjakt på varg genomförts i två revir som berör Värmland: Immenreviret på gränsen till Örebro län och Römskogreviret på gränsen till Norge. Jakten avslutades den 15 februari och totalt fälldes åtta vargar.

Även i Norge upphörde jakten den 15 februari, men eftersom ett domstolsbeslut där gjorde att licensjakten påbörjades först den 12 februari fälldes inga vargar på norsk sida. Därför har Statens Naturoppsyn (SNO) fått i uppdrag att genomföra jakten där, så att syftet med beslutet kan uppnås. I den svenska delen av reviret har jakten i reviret försvårats av dåliga spårsnöförhållanden samt av att vargarna oftast befunnit sig på den norska sidan, där ca 70% av revirets yta ligger.

Länsstyrelsen har efter samråd med norska myndigheter fått information om att SNO fått i uppdrag att verkställa det norska jaktbeslutet, vilket Länsstyrelsen inte har några invändningar emot. På den svenska sidan är dock licensjakten över och det är inte aktuellt att ansöka om förlängning av jakttiden, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland. Däremot kommer Länsstyrelsen att verka för att tillsammans med berörda parter få en gemensam bild över i vilka situationer det skulle vara lämpligt och juridiskt möjligt att göra ändringar av såväl jakttid som tilldelning i framtida beslut.

Jakttiden för varg är fastställd av Naturvårdsverket till perioden från den 2 januari till den 15 februari. Det är dock Länsstyrelsen som beslutar om var jakten får ske och i vilken omfattning. De besluten fattas redan i september för att skapa tid för juridisk prövning av eventuella överklaganden.

Licensjakten ska minska tätheten av vargrevir

Syftet med licensjakt på varg är på kort sikt att minska tätheten av revir i de områden där tätheten är som störst. På längre sikt är syftet att genom en tydlig och förutsägbar förvaltning skapa bättre förutsättningar för samexistens mellan människa och varg.

Licensjakt på varg är kanske den del av vargförvaltningen som väcker mest känslor och diskussion, men det är viktigt att komma ihåg att det bara är en förvaltningsåtgärd bland flera andra och den används enbart där Länsstyrelsen bedömer att den fyller sitt syfte. Alla förvaltningsåtgärder ska syfta till att upprätthålla vargstammens gynnsamma bevarandestatus, och detta gäller även för licensjakt och skyddsjakt, tillägger Maria Falkevik.

Utvärderar jakten tillsammans med myndigheter och lokala aktörer

Det har uppstått några nya situationer under besluts- och genomförandefaserna för årets vargjakt och erfarenheterna från dessa tar Länsstyrelsen nu med sig in i utvärderingsfasen. Inte minst gäller det för Römskogreviret där Länsstyrelsen, efter nära samverkan med norska myndigheter, för första gången fattade beslut om licensjakt i ett revir som delas av båda länderna. En viktig slutsats är att de juridiska förutsättningarna för licensjakt i revir som delas med Norge är betydligt klarare nu än vid tidpunkten för besluten, vilket kommer att underlätta framtida gränssamverkan i vargförvaltningen.

Länsstyrelsen utvärderar nu årets licensjakt både med lokala jaktledare och med berörda myndigheter i Sverige och Norge. Länets Viltförvaltningsdelegation diskuterar utmaningarna kring licensjakten utifrån olika intressegruppers perspektiv.

Tabellen visar antal fällda vargar i Immen- och Römskogsreviren.

Revir

Tilldelning

Antal fällda vargar

Kommentar

Immen

6

6

Den sista vargen visade sig vara född i Snösjön, som också omfattades av licensjakt i vinter.

Römskog

3

2

Den första vargen var en ungvarg född i Römskog och den andra en vandringsvarg född i Björnåsreviret på gränsen mellan Dalarna och Gävleborg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss