Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mot strömmen - en film om Klarälvslaxen

Det svensk-norska EU/Interreg-projektet, Två länder – én elv, har löpt mellan 2017 och 2021, och är precis avslutat. Filmen, Mot strömmen - en film om Klarälvslaxen, handlar om den unika vilda klarälvslaxen och dess hemälv Klar-, Trysil-, Femundsälven, och framtagandet av den var ett delprojekt i projektet. Syftet med filmen är att öka kunskapen och medvetenheten om älven och laxens situation.

För tio år sedan gav miljöministrarna i Sverige och Norge i uppdrag till Länsstyrelsen Värmland och Statsforvalteren Innlandet att starta arbetet med att återuppbygga beståndet av Klarälvslax i Klarälven, Trysil- och Femundselva och i Vänern. Bakgrunden till uppdraget låg i Sveriges och Norges miljömål och EU:s krav om att skydda och förbättra vattenmiljöer, vilket bottnar i EU:s vattendirektiv med krav om god ekologisk status samt EU:s art- och habitatdirektiv.

Arbetet med genomförandet av uppdraget har framförallt skett inom två svensk-norska EU/Interreg-projekt, med Länsstyrelsen i Värmland och Statsforvalteren i Innlandet som projektägare. Det första, Vänerlaxens fria gång, pågick mellan 2011 och 2015, det andra, Två länder – én elv, mellan 2017 och 2021. Ett delprojekt inom det senare har handlat om att ta fram en film om den unika vilda klarälvslaxen och dess hemälv Klar/Trysil/Femundsälven.

Syftet med filmen är att öka kunskapen och medvetenheten om älven och laxens situation. Filmen baseras på den forskning och kunskap kring älven och laxen som byggts upp under framförallt de senaste tio åren.

Kontakt