Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stadigvarande boende för våldsutsatta kräver långsiktigt stöd och samverkan

Nyckel som sitter på en nyckelring med ett litet hus på gjort i metall

I juni 2021 fick länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. En nationell rapport ger bilden av att det pågår mycket arbete i kommunerna, men med komplexa utmaningar.

Landets kommuner upplever tillgången till skyddat boende som generellt god. Utmaningar finns i att hitta lämpligt skyddat boende för vissa grupper av våldsutsatta, till exempel våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik eller stora vård- och omsorgsbehov.

Länsstyrelsen Värmlands rapport visar att det är svårt att placera våldsutsatta i skyddat boende i kommuner utanför Värmland. Det nyligen startade samarbetet i länet genom Kompott Värmland ger dock bättre förutsättningar för våldsutsatta att få ett boende i Värmland.

Samtidigt visar kartläggningen på flera strukturella utmaningar, inte minst att det på flera håll är brist på bostäder. Detta leder ibland till längre vistelsetider i skyddat boende än nödvändigt, då det är svårt att hitta boendelösningar att gå vidare till. Kommunerna beskriver också att samverkan över kommungränserna ofta innebär utmaningar, och efterfrågar mer stöd och samordning från nationell och regional nivå.

- Länsstyrelsen Värmlands rapport visar att flera socialtjänster lyfter barnrättsperspektivet, där bekymmer med att stötta till stadigvarande boende medför långa vistelsetider på skyddat boende. Barn hinner rota sig och knyta kontakter, för att sedan efter så lång tid som upp till två år behöva bryta upp då det stadigvarande boendet finns på annan ort och det är en av utmaningarna vi behöver arbeta med, säger Isabel Persson, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Värmland.

Kartläggningen visar att få kommuner arbetar för att motivera våldsutövare att flytta så att våldsutsatta kan bo kvar. Flera kommuner uttrycker dock intresse av att utveckla sådana insatser, i de fall det är möjligt med tanke på den våldsutsattas säkerhet. Sådana insatser lämpar sig inte alltid, exempelvis när det rör sig om hedersrelaterat våld och förtryck. Utvecklingen av dessa insatser måste ske med den våldsutsattas säkerhet i centrum.

Spridning av goda exempel

Länsstyrelserna har fått fortsatt uppdrag och kommer under 2022 att arbeta med att sprida resultaten och lärande exempel till kommunerna. De strukturer för länssamverkan som finns i vissa län är goda exempel som kan spridas till fler, och där länsstyrelserna kan bidra utifrån rollen som samordningsfunktion inom området mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna ser också behov av att frågan ses som en del i arbetet för en socialt hållbar bostadsförsörjning, där frågan om stadigvarande boende till våldsutsatta behöver tas i beaktande i arbetet med samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Kontakt