Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så påverkar omvärldsläget Sveriges län – första lägesbilderna lämnade till Regeringskansliet

Länsstyrelserna

Kommuner som förbereder skolplatser för ukrainska barn och aktörer som stärker sin cybersäkerhet, men även farhågor om hur dyrare drivmedel och foder slår mot jordbrukssektorn och transportnäringen. Det är några effekter och åtgärder som tas upp i länsstyrelsernas lägesbilder om hur kriget i Ukraina påverkar det svenska samhället.

Länsstyrelserna samlar in information från kommuner och andra aktörer för att sedan sammanställa detta i lägesbilder. Dessa beskriver vilka konsekvenser som den säkerhetspolitiska utvecklingen medför på länen.

Uppdraget hanteras av ett länsstyrelsegemensamt nationellt kansli som samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer varje vecka de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Lägesbilderna beskriver effekter, utmaningar och åtgärder

Lägesbilderna har nu för första gången redovisats för Regeringskansliet. Några av de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länet identifierat, och som beskrivs i lägesbilderna, är:

  • Det finns ett stort engagemang från allmänheten – både en vilja att hjälpa människor som flytt Ukraina och att antalet anmälningar till exempelvis Hemvärnet har ökat.
  • Många kommuner utökar nu sin förskole- och skolverksamhet för att kunna ge undervisning till de barn som flytt krigets Ukraina.
  • Farhågor för att människor som flyr utnyttjas i kriminella syften, till exempel trafficking.
  • Sällskapsdjur som människor från Ukraina tar med sig innebär en ökad risk för att rabies förs in i Sverige.
  • En fortsatt pandemibelastad sjukvård erbjuder nu människor som flytt Ukraina hälsosamtal och vaccination mot bland annat covid-19.
  • Samtliga län rapporterar att arbetet med att inventera möjliga boendeplatser fortgår. Uppdraget ska länsstyrelserna redovisa för Migrationsverket den 25 mars.
  • Inom den gröna sektorn, som exempelvis skogs- och jordbruk, uttrycks en oro för brist på säsongsarbetskraft.
  • Allmänheten har frågor om skyddsrum, viktigt meddelande till allmänheten, hotbild etcetera.
  • Det finns också oro för att högre priser på exempelvis drivmedel, energi och foder påverkar stora delar av näringslivet.

– Det som framkommer här är i sig inget som överraskar. Men det bekräftar vilka utmaningar och även den handlingskraft som Sveriges kommuner och andra delar av samhället nu visar, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Måttlig påverkan på två skyddsvärden

I lägesbilderna görs också en bedömning av hur effekterna av det som rapporterats påverkar det som kallas samhällets skyddsvärden. Det finns sex olika skyddsvärden. Sammantaget bedömer länsstyrelserna att effekterna innebär en måttlig påverkan på två av skyddsvärdena: liv och hälsa samt miljö och ekonomiska värden. På övriga fyra: samhällets funktionalitet, förtroende, grundläggande värden som demokrati och rättssäkerhet, samt nationell suveränitet, ser länsstyrelserna dock ingen påverkan i nuläget.

Utifrån lägesbilderna kommer länsstyrelserna framöver att analysera om det behövs ytterligare samverkans- och åtgärdsbehov i samhället.

Nationell lägesbild Pdf, 201.6 kB.

Övergripande lägesbild

Läget är stabilt , samhällsviktig verksamhet fungerar, nödvändig samordning pågår.

Det upplevs att det är en brist på information ut till kommunerna från centrala myndigheter. Hur flyktingsituationen 2015-2016 hanterades påverkar hur kommunerna ser på situationen idag.

Av de kommuner som lämnat in lägesbild redovisar en kommun betydande påverkan, gällande några verksamheter inom kommunen, IFO, AMI (integration), skola, MAS och kommunens fastighetsbolag. Några av länets kommuner har gått upp i stab, medan andra har tillsatt arbetsgrupper för att bevaka läget. Alla kommuner jobbar intensivt med att inventera och ta fram evakueringsboende samt tillfälliga boenden.

Det finns ett stort intresse hos allmänheten och hos media kring beredskapsfrågor och planering av flyktingmottagande.

Behov av information, samverkan och åtgärder

Kommunerna lyfter behovet av tidig information från Migrationsverket när det gäller avtal om boende inom respektive kommun samt vilka platser som avses tas i anspråk.

Det finns behov av samordnad information och informationsinsatser riktade till privatpersoner gällande både hemberedskap och privata initiativ för att stötta flyktingar.

Det finns ett önskemål från samtliga aktörer att information från centrala myndigheter skickas på ett enhetligt sätt.

Behov av information till flyktingar från Migrationsverket om eget ansvar för boende och mat om de inte söker ABO, anläggningsboende.

Det finns ett önskemål om regional samverkan kring tolkfrågor.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen genomför samverkanskonferenser med kommuner, Region Värmland samt andra relevanta aktörer.

Länsstyrelsen har aktiverat en stab som jobbar dagtid.

Länsstyrelsen har startat möten med det organiserade civilsamhället och fortsatta kontakt kommer hållas.

Det regionala krishanteringsrådet är aktiverat och kommer ha möten veckovis. Vid första mötet deltog Migrationsverket

Länsstyrelsen håller veckovisa möten med länets kriskommunikatörer.

Kommunspecifikt

Till en kommun har det genom privata initiativ kommit särskilt många ukrainska flyktingar vilket bidragit till högre arbetsanhopning och en oklar situation. Läget är ansträngt men under kontroll. Kommunen har behov av att få en tydligare bild av hur många flyktingar de förväntas ta emot.

En kommun har startat upp en planerad utbildning kring infosäkerhet.

En kommun rapporterar ökad cyberaktivitet jämfört med tidigare men brandväggen stoppar.

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att länet inte är utsatt för någon allvarlig samhällsstörning och att samhällsviktiga verksamheter fungerar normalt, samverkan fungerar. Kommunerna upplever en brist på information från centrala myndigheter.

Kontakt