• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan Klimatklivet ge stöd till biogas med elproduktion!

Klimatklivets logotyp.

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Syftet är att investeringarna ska öka takten i omställningsarbetet och bidra till att nå nationella miljö- och klimatmål. En nyhet är att regelverket för Klimatklivet nu möjliggör stöd till produktion av gödselbaserad biogas med elproduktion.

Klimatförändringarna kräver snabba utsläppsminskningar, därför är det glädjande att intresset för klimatinvesteringar via Klimatklivet fortsätter att öka i Värmland. Det höga söktrycket och intresset visar på behovet av omställning till hållbara och fossilfria alternativ hos företag inom jordbruk och andra sektorer i samhället. Förutom att den gröna omställningen ger klimatnytta medför förändringarna också effektiviseringar som kan öka konkurrenskraften framgent.

Nya möjligheter för stöd - produktion av gödselbaserad biogas och el

Regeringen har nyligen beslutat att biogasanläggningar, där gödsel rötas, ska kunna få klimatinvesteringsstöd för elproduktion i stationära motorer. Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el. Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart investering som genererar biogas, biogödsel och minskad klimatpåverkan. Annan typ av elproduktion kan som tidigare inte få stöd från Klimatklivet.

Ändringen som möjliggör produktion av gödselbaserad biogas och el träder i kraft den 18 januari 2022 och framgår i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen).

- Länsstyrelsen Värmland märker av ett stort intresse från jordbruksföretag att söka stöd inom Klimatklivet. Det är positivt ur flera aspekter att Klimatklivet nu möjliggör stöd för produktion av gödselbaserad biogas med elproduktion. Det bidrar till möjligheterna att nå målbilder i Värmlands energi- och klimatstrategi och det svenska målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 säger Kristina Rebane, projektledare Energi- och klimat, Länsstyrelsen Värmland.

Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas har tidigare kunnat få stöd från Klimatklivet under förutsättning att biogasen uppgraderades till fordons-gas.

Förutsättningar för Klimatklivet år 2022

Förutsättningarna för Klimatklivet är fortsatt goda. I den beslutade budgeten för 2022 ökar anslaget med ytterligare 800 miljoner kronor till totalt ca 2,8 miljarder kronor.

Följande ansökningsperioder är möjliga under år 2022:

  1. 10 februari–28 februari
  2. 3 maj–18 maj
  3. 23 augusti–8 september

Bästa klimatnytta vinner!

De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av växthusgaser per investerad krona har möjlighet att få stöd, dvs. bästa klimatnytta vinner. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd.

Företag kan som mest få 70 % av investeringskostnaden.

Finansiering och återbetalningstid

Ekonomi och återbetalningstid är viktiga delar och företagets egen finansiering är en förutsättning för genomförandet. Den som söker behöver därför kunna styrka sin förmåga att finansiera resterande del av kostnaden.

Stöd får endast ges till åtgärder som bidrar till att öka takten för att nå miljömålet Minskad klimatpåverkan som annars inte skulle ha genomförts. Därför måste en lönsamhetskalkyl som visar återbetalningstiden bifogas till ansökan om Klimatklivet.

Klimatklivet kan bevilja fysiska investeringar som över tid ger en kostnadseffektiv utsläppsminskning av växthusgaser. Precis som tidigare sker ansökan om stöd inom ramen för Klimatklivet genom e-tjänst på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Rådgivning för Klimatklivet i Värmland

Länsstyrelsen Värmland ger råd och vägledning i framtagandet av en ansökan inom ramen för Klimatklivet.

Länsstyrelsen erbjuder också företag coachning inom Klimatklivet. Om du och ditt företag har idéer om investeringar, som ligger inom ramen för Klimatklivet, finns möjlighet att boka ett Skype-möte med Länsstyrelsen för att diskutera åtgärden djupare. På grund av Corona-pandemin finns inte möjlighet till fysiska möten just nu.

Mera information om Klimatklivet, kriterier för stöd och vilka handlingar som behövs inför en ansökan finns på Naturvårdsverkets webbplats samt på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Mer information

Vill du ha mer information om kriterier för stöd och vilka handlingar som behövs inför en ansökan kan du följa länkarna nedan.

Mer information på Länsstyrelsens webbplats.

Mer information på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

Kontakt

Kristina Rebane

Projektledare Energi och Klimat