Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Når vi miljömålen?

En liten fågel som flyger ovanför tistlar. 

Foto Camilla Zilo.

Varje år gör alla länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. 2021 års uppföljning visar på ett behov av ökad takt i åtgärdsarbetet för att målen ska nås.

Uppföljningen i Värmland visar att miljömålet Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2030. Övriga tio miljömål, som följs upp i Värmland, bedöms inte kunna nås till år 2030. De fyra miljömålen Giftfri miljö, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap bedöms dessutom ha en negativ utveckling. För resterande mål är trenden neutral och oförändrad mot tidigare års uppföljningar.

2021 års uppföljning visar att många viktiga åtgärder görs i Värmland, men att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder behöver vidtas för att utvecklingen ska vända och miljömålen ska kunna nås. Exempel på några viktiga åtgärder som pågår är arbetet med regionala elektrifieringslöften, vilket är en samverkan för snabbare omställning till fossilfria godstransporter. Många åtgärder görs även för att ett mer miljöanpassat skogsbruk, alltifrån tillämpning av hyggesfria metoder, mindre körskador från arbetsmaskiner samt att död ved i större utsträckning lämnas kvar. Hur vår skog brukas är en viktig faktor för utvecklingen för många av miljömålen. Förutom miljömålet Levande skogar, påverkas även bland annat Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv samt Myllrande våtmarker starkt av hur skogen brukas.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Åtgärder för ett hållbart Värmland 2021-2025

Vilka åtgärder ska vi fokusera på för att komma närmare målen? I Värmlands nya åtgärdsprogram för miljömålen pekas sju prioriterade åtgärdsområden ur. De är: 

  1. Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
  2. Fysisk planering för förnybar energi
  3. Giftfri vardag
  4. Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
  5. Ökad dialog kring målbilder i skogen
  6. Pollinering
  7. Kommunal vattenplanering

De värmländska kommunerna och Region Värmland väljer vilka av dessa områden de vill satsa på genom att lyfta in dem i en miljööverenskommelse. Dessa kommer att tecknas i början av 2022 och därefter kommer arbetsgrupper formeras kring varje åtgärdsområde.

Arbetet med åtgärdsprogrammet och miljööverenskommelserna pågår till och med år 2025.

Bakgrund - våra beslutade miljömål

I Sverige har vi sagt att vi ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. För att hålla koll på att vi är på väg i den riktningen följs 16 specifika mål upp. Med hjälp av mätningar och inrapporterade åtgärder följer vi upp om målen är på väg att uppnås. Detta är en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen samordnar arbetet för att nå målen

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. I uppdraget ingår det även följa upp miljömålen i en årlig uppföljning.

Årlig uppföljning

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen. I år blir också den regionala årliga uppföljningen underlag till den fördjupade utvärdering av miljömålen som görs var fjärde år.

Kontakt