Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jordfonden stöttar skogsägare

Foto av granskog vid skogsväg, sommar

Jordfonden är till för att stötta lokala markägare genom att skapa bättre och mer rationella skogsskiften.

Idag finns många skiften som är kilometerlånga men kanske bara 10 meter breda. Markägarna saknar ofta en neutral part i arbetet med att förbättra sitt innehav.

För att stötta markägarna med en neutral värdering, sälja, byta och köpa marker äger och förvaltar Länsstyrelsen Värmland just nu cirka 1100 hektar skog inom omarronderingssocknar i Norra Ny, Dalby, Lysvik, Järnskog och Västra Fågelvik. Verksamheten omsätter cirka 10 miljoner per år i olika affärer och regleringar. Arbetet med att skapa bättre och rationellare skiften bedrivs av enheten för Regional utveckling.

Just i år ligger fokus på Påterud Järnskogs socken eftersom länsstyrelsen beviljats medel för att stötta markägarna i området med kostnader för fastighetsregleringar med mera. Jordfondens innehav ska så snart det är möjligt användas till att förbättra skogsinnehavet hos befintliga markägare eftersom nyetablering inom omarronderingssocknar i normalfallet inte är tillåtet. Nyetableringar är dock möjliga om man flyttar in i en omarronderingssocken och skriver sig där.

Nya marker kan tas upp i Jordfonden genom att länsstyrelsen erbjuds att köpa enskilda skiften som fastigheter men också i de fall där förvärvstillstånd avslås och länsstyrelsen tvingas köpa in dessa fastigheter.

Skogen och dess skötsel i framtiden är just nu i en spännande fas. Kalhyggesbruket är ifrågasatt och kontinuitetsskogsbruk uppmuntras från flera yttre aktörer. För att lyckas med denna omställning måste en teknikutveckling ske men också nya betalningsformer för avverkat virke. Denna process kräver noggranna övervägningar för att tillgodose både yttre krav och betydelsen av skogsbrukets intäkter för vårt land och vårt län.

Kontakt