Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker

Länsstyrelsen Värmland genomför samråd gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker i delar av Karlstads och Hammarö kommuner. Allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Delar av Karlstad och delar av Hammarö har identifierats som ett område med betydande översvämningsrisk från både Klarälven och Vänern. Vid såväl ett 100-års flöde i Klarälven, som vid en 100-årsnivå i Vänern, berörs människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Bland annat påverkas naturreservat, vattenskyddsområde, förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, väg, järnväg, fornlämningar och museum. Dessutom kommer ett stort antal människor påverkas genom att bostäder och arbetsplatser drabbas.

Syftet med riskhanteringsplanen är att beskriva hur de risker som identifierats i hot- och riskkartorna, bör hanteras. De fyra fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet ligger till grund för de lokala mål och åtgärder som tas fram.

Skicka in ditt svar

Yttranden ska ha skickats in till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Skicka yttrandet till varmland@lansstyrelsen.se med rubrik: Remissvar
översvämningsdirektivet.

Organisationer som skickar in yttranden ska skicka ett gemensamt yttrande.

Remiss inklusive missiv, riskhanteringsplan för översvämningsrisker och MBK Pdf. (PDF)

 

 

Kontakt