Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om dispens från begränsningsvärde för totalkväve, Nordic Paper Åmotfors AB, Eda kommun

Nordic Paper Åmotfors AB har ansökt om dispens enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Ansökan avser dispens från begränsningsvärdet för totalkväve i BAT*-slutsats 50 (tabell 21) för tillverkning av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

Ärendet prövas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län. Information i ärendet kan erhållas via e-post.

För att yttra dig

Eventuella synpunkter i ärendet ska lämnas senast den 8 mars 2021 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Ange ärendets diarienummer 551-7204-2020.

*BAT = ”Best Available Techniques” [eng] = ”Bästa tillgängliga teknik” [sv]

Kontakt