Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmländska naturen varit extra viktig under pandemin

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020, så även i Värmlands län. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren.   

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av de som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig. Länsstyrelserna signalerar en tydlig ökning av besökare i många naturreservat och nationalparker, trots uteblivna utländska besökare.

Viktigt att visa hänsyn 

De flesta aktörer som har svarat på enkäten anser att det höga besökstrycket har varit övervägande positivt, men många har också sett att det inneburit ökade påfrestningar när fler besökare är ute samtidigt. Parkeringsproblem, nedskräpning och trängsel är de problem som har ökat mest under sommaren enligt enkätsvaren.  

Allemansrätten gör att alla har tillgång till naturen, men här ingår även att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn till markägare och andra besökare.

Betydelsefullt för många i Värmlands län

I Värmlands län har vi sett en tydlig ökning av besökare till flera av våra naturreservat. Det har varit fler bilar på parkeringarna och många människor i rörelse. Men finns även exempel på tapp av besökare i besöksvärda reservat som normalt har många utländska besökare. En mer praktisk konsekvens av ökat besökarantal har annars varit att vi emellanåt haft utmaningar i att hinna fylla på vedförråd i vissa reservat. Att slitaget på anordningar och leder blir mer tydligt och att nedskräpningen ökar vid reservat med högt besökstryck har märkts av i Värmland men det måste vägas mot det positiva i att allmänheten vill besöka vår tillgängliga natur.

Under rådande pandemi har det också varit mycket viktigt för oss att vara tydliga med att allmänna råd och rekommendationer även ska följas i reservaten.

Vi ser även en tydlig ökning av besöken till våra informationssidor om naturreservaten och besöksvärda områden på vår externa webbplats, vilket i sig är ett tecken på ökat intresse för vad vår värmländska natur kan erbjuda.

Länsstyrelsen Värmland planerar nu inför nästa år och ett förväntat fortsatt högt intresse av våra reservat. Nästa år hålls även Friluftslivets år i Sverige vilket kommer ge en extra uppmärksamhet mot betydelsen av skyddsvärd natur och friluftsupplevelser.

Så genomfördes undersökningen 

Undersökningen riktades till länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare. Den genomfördes under två veckor hösten 2020 och besvarades av 227 personer. Svaren speglar den svarandes eller en organisations upplevelse i en viss fråga. Undersökningen ger inga siffror om antal besökare i naturen, någon sådan samlad statistik finns inte idag. Svaren har använts som ett underlag till samtal och dialog med olika aktörer för att få en bild av upplevelser kring årets sommarsäsong.  

Relaterat

Det finns strax över 200 naturreservat i Värmlands län. De är spridda i hela länet och går att besöka alla tider under året. Du kan även välja att besöka dessa via vår webbplats. Varje reservat har en egen sida med en beskrivning av området, bilder och föreskrifter som gäller för allmänheten.

Naturreservat i Värmlands län (Besöksmål)

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395