Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt på varg i Värmlands län 2021

Illustration av tassavtryck varg

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt på högst sex vargar inom ett område i sydvästra Värmland. Jakten får bedrivas från och med 2 januari 2021 till och med 15 februari 2021 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och varje läns fastlagda miniminivå.

Fakta om jakten i Värmlands län

Jakt får bedrivas från och med den 2 januari 2021 till och med den 15 februari 2021 eller till dess Länsstyrelsen avlyser jakten.

Tilldelning och jaktområde

Sex vargar får fällas inom det område i sydvästra Värmland (revir Stora Bör) som anges i beslutet. Jakt får endast ske inom det angivna området, och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet.

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län 2021 (PDF) Pdf, 4.1 MB.

Observera att det är utökning av jaktområdet (se PDF nedan).

Utökning av jaktområde för licensjakt efter varg 2021 (PDF) Pdf, 350.3 kB.

Karta över jaktområde, bilaga 1 i ändringsbeslutet om utökning av jaktområde (PDF) Pdf, 246.4 kB.

Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns i beslutet men kommer även publiceras på Länsstyrelsens webbplats i god tid före jaktperiod.

Det totala uttaget av licensjakt 2021 på varg i Sverige

De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Inriktningen om jaktuttag är tagen i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet*. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjursförvaltningen ska vara regionaliserad.

Licensjakten omfattar totalt 24 individer och länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

Licensjakt per berört län

Län

Antal invider

Värmland

Sex vargar (ett revir)

Örebro och Västmanland

Sex vargar (ett delat revir)

Gävleborg

Tolv vargar (två revir)

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län.

Motivering och bakgrund för beslut

Länsstyrelsen Värmland har gjort en samlad bedömning av vilket revir som kan vara lämpligt för licensjakt på varg utifrån de kriterier som Viltförvaltningsdelegationen (VFD) har beslutat om i de övergripande riktlinjerna för licensjakt. Samtliga revir i länet har värderats utifrån dessa kriterier, som är:

  • täthet av revir och genetiskt status,
  • socioekonomiska faktorer så som skador på tamdjur,
  • påverkan på älgförvaltningen,
  • och hur länge det funnits revir i området.

Ledamöterna i VFD har getts möjlighet att ur sin intressegrupps perspektiv komma med synpunkter på geografiskt område i länet eller specifik problematik som i nuläget bör vägas in särskilt vid urval och undantag av revir för licensjakt, utifrån gällande förvaltningsplan. I Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är Stora Bör det revir som i nuläget i högst utsträckning uppfyller kriterierna.


*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Pressträff

Själva pressträffen börjar 2:55 in i videon.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.