Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fallstudie i internationellt projekt ska synliggöra klimatförändringarnas inverkan på flödet i Klarälven och olika intresseområden

Klarälvdalen, Värmland

Klarälvdalen, Värmland.

Länsstyrelsen Värmland deltar i ett internationellt klimatanpassningsprojekt som jobbar med att ta fram ett helhetssystem för klimatanpassning. Inom projektet genomför Länsstyrelsen Värmland en fallstudie som tittar närmare på flödet och dess påverkan på intressen i Klarälvsområdet i ett förändrat klimat.

Nordsjöregionen (NSR) står inför en betydande ökning av både antal och svåra översvämningar orsakat av klimatpåverkan. Klimatförändringar kommer att kräva mer hållbara, integrerade och multifunktionella lösningar som riktar sig till hela översvämningssystemet. För att möta denna utmaning ska EU-projektet C5a (Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation) leverera ett helhetssystem för klimatanpassning som baseras på resultat från sju pågående Nordsjöprojekt.

I Värmland står vi inför ökade nederbördsmängder och ändrade flöden i Klarälven orsakat av klimatförändringarna. Därför genomför Länsstyrelsen Värmland en fallstudie inom projektet, där man tillsammans med en arbetsgrupp av SMHI, Trafikverket och SGI tittar närmare på flödet och dess påverkan på intressen i Klarälvsområdet i ett förändrat klimat. Historiskt så har Klarälven haft sin flödestopp under våren i samband med snösmältning, men klimatförändringar påverkar flödet både nu och i framtiden. Idag bedöms ofta inte effekterna av de åtgärder som görs i Klarälvsområdet ur ett helhetsperspektiv.

– Fallstudien kommer att synliggöra hur ett förändrat klimat inverkar på Klarälvens flöde och olika intresseområden såsom exempelvis: produktion av vattenkraftsel, översvämning, ras, skred, erosion, kulturarv, turism och en rik biologisk mångfald. Vi kommer även ta fram flödesmodelleringar över Klarälven i olika klimatscenarier, säger Karin de Beer, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

En stor del i fallstudien handlar om att involvera olika intressenter i Klarälvsområdet och samla in kunskaper som bidrar till ett helhetsperspektiv.

– Tillsammans med intressenterna håller vi workshops för att bidra till kunskapsförmedling mellan aktörerna som kommer ge en bättre förståelse som gynnar åtgärdsplanering i Värmland säger Elin Ljunggren, projektkoordinator i C5a.

Resultaten av fallstudien förväntas bidra till att processer för klimatanpassning i Klarälvsområdet förändras. Ett mål med fallstudien är att olika intressenter, såsom kommuner och nationella myndigheter, kommer att använda ett heltäckande perspektiv när man diskuterar och planerar och därmed väljer åtgärder som har störst fördelar för flera olika intresseområden.

C5a startade 1 januari 2019 och medfinansieras av Interreg Nordsjöregionens program 2014-2020. Fallstudien är under 2020 också medfinansierad av Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Relaterad information

Läs mer om C5a Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


C5a logotype

Kontakt