Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om social hållbarhet och hur särskilt sårbara grupper påverkas av coronakrisen

Coronapandemin innebär stora förändringar i samhället. Strukturer som vi i vanliga fall tar för givet sätts under hård press. Vad innebär det för social hållbarhet och hur påverkas skyddande faktorer i samhället som är särskilt viktiga för de mest sårbara grupperna? Idag, onsdag 13 maj, släpper Länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet en rapport om Social hållbarhet i coronakrisen.

- Det är mycket viktigt att tidigt och i dialog med berörda aktörer följa upp och kartlägga hur enskilda påverkas av Coronapandemin. Rapporten är ett underlag för det nödvändiga arbete vi har framför oss. Jag är orolig för att mörkertalet gällande utsatthet bland särskilt sårbara grupper är stort och växande, säger landshövding Georg Andrén.

Länsstyrelsen har genomfört närmare 70 samtal med representanter från olika nätverk inom området Social hållbarhet som Länsstyrelsen arbetar med. Syftet är att få en bild av situationen i länet med anledning av Coronapandemins effekter.

- Utifrån samtalen kan vi se en ökad oro i länet. Många av de skyddande faktorer som samhället i vanliga fall erbjuder är under hård press vilket riskerar att drabba särskilt utsatta grupper, bland annat barn som lever i sårbara familjer, nyanlända som står utanför arbetsmarknaden och ekonomiskt utsatta äldre, säger Marcus Wihk, enhetschef vid Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland.

Det finns en samstämmighet, utifrån samtalen, om att det grundläggande och nödvändiga förebyggande arbete för att ohälsa, våld, ojämställdhet, ojämlikhet och annan utsatthet inte ska uppstå, har satts på paus, trappats ned eller på andra sätt riskerar att inte nå berörda målgrupper.

Rapporten kommer att användas som utgångspunkt för kommande arbete inom området Social hållbarhet. I Länsstyrelsens uppdrag ingår att löpande följa upp situationen i länet.

Enheten för Social hållbarhet arbetar med Länsstyrelsens uppdrag inom bland annat mänskliga rättigheter, barns rättigheter, jämställdhet, integration, funktionshinderpolitik, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande och förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). 

Kontakt: Marcus Wihk, enhetschef Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland 

E-post: marcus.wihk@lansstyrelsen.se
Mobil: 070-255 66 63

> Klicka här för att läsa rapporten (PDF).PDF

Kontakt