Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmlands län fick fyra nya naturreservat under 2019

Myr vid Päggonätto

Från naturreservatet Päggonätto, som ligger långt norrut intill riksgränsen mot Norge, kan du se en vid utsikt över sluttande myrar med blånande berg i fjärran.

Sverige fick 181 nya naturreservat under 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

De nya naturreservaten i Sverige under 2019 har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med drygt 45 000 hektar under 2019. Den totala arealen för Sveriges alla gällande naturreservat uppgår till strax under 4,9 miljoner hektar. Det finns nu strax över 5 100 naturreservat i landet. I den siffran hittar vi Värmlands län nuvarande 205 naturreservat.

Nära 85 procent av landytan i naturreservaten i Sverige ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer.

Ökningen av antal naturreservat i Sverige 2017-2019

  • 2017: 230
  • 2018: 193
  • 2019: 181

Ökningen av areal naturreservat i Sverige 2017-2019, hektar

  • 2017: 92 000
  • 2018: 78 000
  • 2019: 45 000

Nya skyddade naturområden och arter från norr till söder

Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med 11 000 hektar. Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län, följt av Östergötlands län med 20 stycken. Flest kommunala naturreservat tillkom i Skåne län, 6 stycken. Totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken.

I Värmlands län har det under 2019 bildats fyra nya reservat med en total areal om 2265,6 hektar skyddad mark. De består till stor del av främst barrskog och våtmark. Ser vi på hela länet fanns det vid årsskiftet 2019/2020 en sammanlagd yta på 104 527 hektar som hade skyddsformen naturreservat.

Av de fyra nya reservaten i Värmlands län ligger tre i Torsby kommun. Päggonätto som ligger längst norrut i länet har en tydlig vildmarksprägel med vidsträckta myrar och relativt orörda naturskogar, Åskakskölen på en flack högplatå består av våtmarksvidder och skogar med höga naturvärden, och Persby-Gillersberg består till stor del av granskog som omgivs av myrar och som även det ligger på högre höjd. Det fjärde, Ryen, ligger i Grums kommun utgörs av en nordsluttning och består främst av en näringsrik granskog.

Vad är ett naturreservat

Naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten är ett stort och viktigt verktyg för att bevara områden, och har på så sätt en nyckelroll både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet, Att skydda natur innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser.

Kontakt