Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om omhändertagande av djur

Länsstyrelsen har beslutat att omhänderta samtliga nötkreatur på en gård i Värmland med en besättning på flera hundra djur. Orsaken är att skötseln av djuren under lång tid varit eftersatt och djurhållaren har inte rättat till bristerna som Länsstyrelsen konstaterat. Bristerna har tidvis varit omfattande och allvarliga.

Länsstyrelsen har under det senaste året genomfört ett stort antal kontroller på den aktuella nötkreaturshållningen. Vid flera av kontrollerna har omfattande och allvarliga brister gällande djurens skötsel och närmiljö konstaterats.

Maria Hammarström, enhetschef för Djurskydd & Vilt på Länsstyrelsen, säger att anledningen till beslutet om omhändertagandet är att djurhållningen, trots uppmaningar och tidigare beslut från Länsstyrelsen, inte varaktigt förbättrats. Detta har gjort det nödvändigt att av djurskyddsskäl omhänderta djuren.

Vad händer nu?

När djur omhändertas ska Länsstyrelsen även besluta om vad som ska hända med de aktuella djuren.

En preliminär bedömning är, enligt Maria Hammarström, att de flesta djuren kommer att kunna säljas, men vissa kommer troligen att behöva avlivas på plats. Det gäller exempelvis djur som inte är i skick att transporteras.

Fakta - omhändertagande av djur

Om Länsstyrelsen vid kontroll av djurhållning upptäcker allvarliga brister där djur är utsatta för lidande och/eller om det finns återkommande brister i djurhållningen som inte rättas till, kan Länsstyrelsen besluta att omhänderta djur. Sedan beslutet är fattat är det Länsstyrelsen som ansvarar för djuren.

Länsstyrelsen ska därefter besluta om vad som ska hända med djuren. I möjligaste mån säljs djuren till slakt eller vidareuppfödning. Djur som inte kan transporteras, till exempel om de är sjuka eller skadade, kan behöva avlivas på plats. Det gäller även djur som är omärkta eftersom det är inte är tillåtet att sälja dessa vare sig till vidareuppfödning eller till slakt. Märkningen ska garantera att det går att spåra köttet till en specifik individ om det skulle visa sig innehålla någon typ av smitta eller utgöra någon annan hälsorisk. I grunden är alltså märkningen till för att garantera säkra livsmedel och spårbarhet från jord till bord.

 

Kontakt