Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dialogmöten för delaktighet och samsyn i arbetet med ny energi- och klimatstrategi!

Länsstyrelsen Värmland anordnar dialogmöten inom arbetet med Värmlands nya energi- och klimatstrategi. Just nu är det tre planerade dialogmöten med teman som sammanfaller med fokusområden i strategin.

Dialogmötena är viktiga för Länsstyrelsen, i arbetet med strategin. En gemensam förståelse för utmaningarna som vi står inför är nödvändig när vi ska minska vår klimat- och miljöpåverkan, nå globala och nationella mål. Syftet med dialogmötena är ett led i att skapa engagemang, få samsyn och delaktighet med aktörer i länet. Hur kan vi på bästa sätt ta oss an utmaningarna med att leverera mot Parisavtal och nationella energi- och klimatmål? Under dialogmötena påbörjar vi också gemensamt arbetet med målbild till Värmlands nya energi- och klimatstrategi.

Det första dialogmötet är den 8 mars och handlar om hur det Värmländska jordbruket kan bidra till klimatmålen. Vad kommer det att innebära för jordbruket i Värmland, att vi till 2045 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser till netto noll, samtidigt som livsmedelsproduktionen ska öka? Hur kan vi tillsammans möta utmaningarna och vilka möjligheter finns för Värmland? Vi har med representanter från Jordbruksverket och Hushållningssällskapet under mötet.

Det andra dialogmötet är den 18 mars och då diskuterar vi hur morgondagens energisystem ser ut. År 2040 ska Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Dessutom ska energianvändningen bli 50 procent effektivare till år 2030. Vad kommer det innebära för energisystemet och för Värmland? Hur kan vi bäst möta utvecklingen? Energimyndigheten är med oss under mötet.

Det tredje planerade dialogmötet handlar om hur vi kan nå en hållbar konsumtion. De konsumtionsmönster som dominerar i Sverige idag orsakar stora växthusgasutsläpp. Konsumtionens miljöpåverkan behöver minska om vi ska nå de globala klimatmålen och Sveriges miljömål. Innan år 2050 behöver vi landa på en tiondel av de utsläpp som sker nu, vilket betyder mindre än ett ton koldioxidekvivalenter per person och år. Hur antar vi utmaningen till en resurseffektiv konsumtion i Värmland? Konsumentverket och Karlstads universitet finns med oss under mötet.

Läs mera om dialogmötena här på webbplatsen under Kommande händelser Länk till annan webbplats.

Kontakt