Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmland har fått sitt 200:ade naturreservat - Päggonätto

Päggonätto

Från naturreservatet, som ligger långt norrut intill riksgränsen mot Norge, kan du se en vid utsikt över sluttande myrar med blånande berg i fjärran.

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Päggonätto i Torsby kommun. Reservatet bildas för att bevara områdets mosaik av myrar och äldre barrskog och för att bibehålla områdets orörda karaktär. I och med bildandet blir Päggonätto Värmlands 200:ade naturreservat.

Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer med särskilt stort värde för djur, växter och människor.

- Päggonättos våtmarker hör till de finaste i länet och ingår i länets Myrskyddsplan. Det är också utpekat som ett Natura2000-område, vilket betyder att det ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda naturområden, säger Helena Malmestrand, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

När ett naturreservat är bildat ansvarar Länsstyrelsen för förvaltningen av reservatet.

Ett reservat för den som söker vildmark

Päggonätto är ett reservat för den söker vildmark. Där kan du låta blicken vila över de sluttande myrmarkerna och uppleva den gamla skogen.

Reservatet har många djur och växter. Myrområdet har en rik flora, med bland annat arter som ängsnycklar och brudborste. Myrkomplexet är även av zoologiskt intresse med en skyddsvärd fågelfauna där arter som grönbena och ljungpipare håller till. På och omkring myrarna finns gammal höghöjdsgranskog med knotiga träd, gott om död ved och ett stort inslag av gamla björkar. På de gamla träden trivs bland annat violettgrå tagellav, norsk näverlav och långt broktagel. I den frodiga granskogen på sluttningen av Pottmäk är floran rik och här påträffas bland annat nordisk stormhatt och vitsippsranunkel.

Så bildas naturreservat, (Privat - Djur och natur - Skyddad natur)

Naturreservat i Värmlands län (Besök och upptäck)

Kontakt