Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på lodjur i Värmlands län

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt efter högst nio lodjur i Värmlands län 2019. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. Länet har delats in i två jaktområden, jaktområde 1 (hela länet utom jaktområde 2) kommer att ha en tilldelning på två lodjur och jaktområde 2 (se karta) kommer att ha en tilldelning på sju djur.

Lodjursstammen har nått en nivå som innebär förutsättningar för licensjakt på lodjur i Värmlands län då lodjursstammen nu ligger inom ramarna för länets förvaltningsmål på 10–20 föryngringar. Vintern 2016–17 fanns det 12,5 lodjursföryngringar i länet. Under inventeringssäsongen 2015/2016 fanns 262 föryngringar av lodjur i hela Skandinavien. Av föryngringarna återfanns 57,5 i Norge och 204,5 i Sverige.

Motivering och bakgrund för beslutet
Baserat på antalet föryngringar beräknas den svenska delen av populationen omfatta cirka 1202 djur. I Mellersta rovdjursförvaltningsområdet*, där Värmland ingår, inventerades 75,5 föryngring.

Att tillåta en selektiv och strikt kontrollerad licensjakt efter lodjur när förvaltningsmålet är uppnått bedömer Länsstyrelsen ligger i linje med länets beslutade förvaltningsplan. Ett uttag på totalt nio lodjur i länet, två lodjur i hela länet utom jaktområde 2, samt sju lodjur inom jaktområde 2, bedöms inte hota länets nuvarande miniminivå som är 9 föryngringar av lodjur. Tilldelningen innebär därmed även en stor säkerhetsmarginal gentemot referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Övergripande målsättning
Den övergripande målsättningen för förvaltningen av rovdjur generellt är att lodjur, varg, björn och järv ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och att hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. I praktiken innebär det att alla förvaltningsåtgärder som vidtas, inklusive licensjakt, syftar till denna samexistens mellan människa och rovdjur. I ett rovdjurstätt län som Värmland måste lodjursförvaltningen ses som en del i en helhet där förvaltningen av alla de stora rovdjuren ingår.

Den som har jakträtt efter lodjur i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakten inom det jaktområde där hen har jakträtt. För att delta i licensjakten efter lodjur krävs det att man läser igenom hela beslutet noggrant och är väl införstådd med de villkor som gäller för jakten.

Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den enskilde jägaren jaktledare. I Länsstyrelsens beslut specificeras jaktledarens ansvarsområden gällande lodjursjakten. Alla jägare ska vara anslutna till jägarregistret hos Naturvårdsverket.

Även om jaktområdena omfattar hela Värmlands län kan det förekomma områden, exempelvis vissa naturreservat, där jakt efter lodjur inte är tillåtet. Jaktledaren ska hålla sig informerad om vilka föreskrifter som gäller för jakt i eventuella naturreservat som berörs av området där man jagar.

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Beslut efter lodjur i Värmlands län 2019 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Jaktkarta, hela länet Öppnas i nytt fönster.

Jaktkarta, område 2 Öppnas i nytt fönster.

Licensjakt på lodjur 2019 Länk till annan webbplats. (Statens veterinärmedicinska anstalt SVA)

Kontakt