Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enighet i frågan om Vänerns vattennivåer

Vänersamarbetet

Vänerdelegationen ska inrättas innan årets slut och samordnas av Länsstyrelsen Värmland och Västra Götaland. Delegationen ska samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som tar tillvara både naturvärden och samhällsintressen.

Ett möte har hållits mellan länsledningarna från Värmland och Västra Götaland tillsammans med representanter från styrelsen för Vänersamarbetet för att diskutera situationen kring Vänerns vattennivåer. Syftet med mötet var att få en samsyn kring nuläget och ta beslut kring gemensamma åtgärder för att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Det beslutades att en Vänerdelegation ska inrättas innan årets slut och samordnas av båda Länsstyrelserna. Vänerdelegationen ska samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som tar tillvara både naturvärden och samhällsintressen. Den ska också bidra till kunskap om och samordning av planerade och kommande projekt i Vänern, Göta älv och Göteborg som har tydliga kopplingar till vattenreglering, t ex nya slussar i Göta älv, skredsäkring av Göta älv, dammsäkerhetshöjande åtgärder i Lilla Edet och Vargön och översvämningsskydd i Göteborg.

Långsiktig lösning av Vänerns vattenreglering

Delegationen får rollen som samverkansgrupp som även samarbetar med och har kontinuerlig dialog med Göta älv-delegationen och övriga berörda myndigheter. Arbetssättet i Vänerdelegationen ska vara sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd för en långsiktig lösning av Vänerns vattenreglering.

- Bildandet av Vänerdelegationen ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar utveckling av vänermiljön. Vänern fyller en viktig funktion ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv. Det handlar om att tillgodose och verka för en långsiktig utveckling av naturen i och kring Vänern, för näringslivet, människor som bor och verkar i området, för turism och besöksnäring, säger landshövding i Värmland Kenneth Johansson.

Genomlysning av vattendomen för Vänern

Vänerdelegationens första uppgift blir att genomföra en genomlysning av vattendomen för Vänern. Denna ska utreda hur en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern kan utformas så att den tar hänsyn till alla natur- och samhällsintressen, baserat på tidigare kunskapsunderlag. En del av utredningen bör också innehålla frågan kring om tillräckliga förändringar kan göras inom ramen för den nuvarande vattendom eller om man måste förbereda för en eventuell ny vattendom.

På mötet lyftes även vikten av både en regional och en nationell samordning, där Vänerdelegationen bör ha en tydlig roll. Det beslutades att så snart berörda ministrar är tillsatta, ska Vänerdelegationen uppvakta dessa med krav på nationellt stöd och samordning av insatser och projekt som har koppling till regleringen av Vänern.

Här kan du läsa mer om Vänersamarbetet. Länk till annan webbplats.

Kontakt