Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

NATO-övningen Trident Juncture 18

Trident Juncture 18 är en av NATO:s stora övningar och den genomförs under hösten 2018 i Norge. Övningen ska testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF) och är uppdelad i en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14-23 november.

Försvarsmakten deltar i övningen med förband från samtliga stridskrafter, vilket är ett sätt för Sverige att utveckla förmågan, att ge stöd och att delta i gemensamma insatser med NATO.

Övningsområdet
Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet för de landbaserade styrkorna är centrala Norge.

Sverige berörs perifert
Sverige berörs i liten omfattning, främst genom transporter av utländsk militär till övningen. Det kan därför, vid enstaka tillfällen, förekomma störningar för ordinarie trafik, främst vägtrafik.

Länsstyrelserna deltar inte i övningen, men följer händelseutvecklingen.

Frågor och svar om Trident Juncture 18

 

Sveriges försvarsmakt övar för att stärka Sveriges försvar och genom deltagandet i Trident Juncture ökar vi vår förmåga – både nationellt och tillsammans med andra. Regeringen har i sin försvarspolitiska inriktning för perioden 2016-2020 (2014/15:109) beslutat att öka svenskt deltagande i Natos mest avancerade och komplexa övningar, framförallt inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka samt i Natos återkommande storskaliga övningar.

Försvarsmakten ska på egen hand och tillsammans med andra, uppvisa en trovärdig och tillgänglig militär förmåga i vår region. Försvarsmakten vill uppnå ökad trovärdighet för svensk försvarsförmåga genom att tillsammans med andra uppvisa förmåga till väpnad strid i större förband.

Det övergripande målet med det svenska deltagandet är att öka den nationella militära förmågan samtidigt som de internationella samarbeten, framförallt med Finland, USA och Nato, stärks.

Inledningsvis kommer transporter av svenska och internationella förband att genomföras igenom Sverige. De internationella förband som väljer att transporteras genom Sverige tas emot och samträning påbörjas.

Därefter genomförs övning Trident Juncture 18 som bygger på en artikel 5 scenario. Norge angrips av främmande land och Nato samt deras samarbetspartner kommer till Norges undsättning. För svensk del bygger detta på Lissabon-fördraget som innebär att Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Sveriges förväntningar är att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas, därför ska Sverige kunna ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt.

Slutligen ska deltagande krigsförband på ett säkert sätt transportera sig till sitt hemmaförband och omhänderta de lärdomar som erhållits.

Övningen planeras och genomförs av Natos medlemmar och även Natos samarbetspartners Sverige och Finland deltar. Trident Juncture 18 säkerhetsställer att NATOs styrkor är samövade och kan genomföra gemensamma operationer. Övningen är en av de största i närtid.

Trident Juncture ökar Sveriges förmåga att delta i multinationella operationer och förmågan att ge och ta emot stöd. Övningen stärker det svenska partnerskapet med NATO och det svensk-finska samarbetet.

Totalt sett deltar cirka 40 000 soldater och sjömän. För svensk del deltar cirka 2 400 soldater och sjömän. Övningen är dubbelt så stor personellt mätt i jämförelse med Aurora17. Sveriges försvarsmakt övar för att stärka Sveriges försvar och deltar i Trident Juncture med förband från samtliga stridskrafter.

Redan i september sker transporter, av både svenska och utländska förband gå igenom Sverige. Den 25 oktober börjar förbanden att öva och den 7 november avslutas övningen. Trident Juncture äger rum i Norge och i området kring Nordatlantiska havet och i Östersjön. Även luftrummet i Sverige och Finland kommer att användas i övningen.

Det handlar om Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och USA, Det främst materiel som ska transporteras men vissa länder kommer även transportera personal genom Sverige.

Exakt vad transporterna innehåller kan, av sekretesskäl, inte avslöjas. Men länderna måste söka tillstånd för allt det som de ska föra in i Sverige. Svenska myndigheter har därför god kontroll på vad som passerar genom landet.

Mycket går in via Öresundsbron och genom landet till Norge, en del går in via Gävle hamn.

De sker under en ganska lång period. De inleds, innan övningen börjar, i september och avslutas efter övningen i november. I de fall transporterna kommer att påverka den civila trafiken kommer information lämnas via Sveriges Radios trafikredaktion.

Därför att Sverige deltar i övningen. Det är också ett sätt för Sverige att utveckla förmågan att ge stöd och att delta i gemensamma insatser med Nato. Sverige har i solidaritetsförklaringen slagit fast att inte förhålla sig passiv om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land.

Att övningen skulle genomföras i Norge beslutades för fyra år sedan. Norge har förmågan och kunskapen att genomföra övningar med denna storlek. Geografin möjliggör övning i realistisk och bra miljö för att uppnå önskade övningsmål. För svensk del ökar förmåga att delta i multinationella operationer och förmågan att ge och ta emot stöd.

Inför övningen kommer svenska, finska och amerikanska förband att samöva. Dessutom genomförs tranporter av militära förband genom Sverige och på flygbasen i Kallax. F 21 KALLAX kommer utgöra flygbas för amerikanskt flyg som tillsammans med övriga deltagande nationers flygstyrkor kan komma att operera i svenskt luftrum. Därutöver är en mindre del av Nato flygövningsledning grupperad i Sverige. I övrigt sker övningen i Norge.

Trident Juncture 18 bygger på ett fiktivt scenario som är skapat för att träna soldater/sjömän och chefer.

Scenariot bygger på en artikel 5 situation som ska testa Natos gemensamma försvarsförmåga. Det omfattar nordatlanten, Skandinavien, de baltiska länderna och en fiktiv motståndare.

Scenariot är inte riktat mot något land eller nation men erfarenheterna av övningen kommer vara verkliga.

Trident Juncture 18 riktar sig inte mot något land eller region. Valet av plats för övningen är en fråga för Nato att svara på. För svensk del ökas Sveriges förmåga att delta i multinationella operationer samt förmågan att ge och ta emot stöd genom att delta i övningen.

Försvarsmakten har budgeterat för cirka 150 miljoner. Övningar med denna storlek är unika och man räknar med att resultatet kommer öka Försvarsmaktens förmåga nationellt och stärka samarbeten med Finland, USA och Nato.

Nej, Sveriges regering har beslutat att Nato är en prioriterad samarbetspartner, likaså är Finland en prioriterad samarbetspartner. Om Sverige ska bli medlem i Nato eller inte är en fråga för vår folkvalda regering.

Kontakt