Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu drar tillsynen av strandskydd igång

Barn på brygga som blickar ut över Vänern.

Länsstyrelsen Värmland deltar med tio andra länsstyrelser i en gemensam strandskyddskampanj för att kontrollera att strandskyddet följs i naturskyddade områden. Under onsdagen 12 september kommer Länsstyrelsen Värmland att göra tillsyn i delar av naturreservatet Värmlandsskärgården.

Vänerns stränder har varit en stor tillgång för många under den varma sommaren. För att så många som möjligt ska kunna sola, bada och njuta av strandområden finns strandskyddet som ska se till att alla har möjligheten att komma ner till vattnet eller landstiga när man är ute på sjön.

För att kontrollera att strandskyddsbestämmelserna efterföljs i naturskyddade områden kommer Länsstyrelsen Värmland, med hjälp av båt, tillsyna delar av naturreservatet Värmlandsskärgården onsdag den 12 september. Tillsynen görs för att kontrollera bland annat bryggor och ombyggda stugor som kan ha uppförts inom det skyddade området och som kan strida mot bestämmelserna för strandskyddet. Samma dag kommer även det generella biotopskyddet att kontrolleras och då mer specifikt alléer.

Naturreservatet Värmlandsskärgården

Om strandskyddet

Syftet med strandskyddet är att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtarter på land och i vattnet. Inom strandskyddat område är det normalt förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning samt att uppföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten. Det finns undantag från förbudet för vissa byggnader och anordningar. Om det finns särskilda skäl för ett undantag från strandskyddsförbudet och att syftet med strandskyddet inte påverkas kan du även söka strandskyddsdispens.

Det är även förbjudet utan dispens att vidta åtgärder som på ett väsentligt sätt förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter inom strandskyddat område.

Länsstyrelsen har tillsynen av strandskyddet inom naturskyddade områden så som naturreservat, Natura 2000 eller landskapsbildskydd. I övriga delar är det kommunen som har tillsynen.

Om det generella biotopskyddet

Det generella biotopskyddet syftar till att skydda specifika värdefulla biotoper där det är förbjudet att skada naturmiljön. Det är bland annat odlingsrösen, stenmurar i odlingslandskap, åkerholmar och alléer. Dessa biotoper utgör viktiga livsmiljöer för djur- och växtarter, men har minskat kraftigt till följd av rationaliserad markanvändning.

Kontakt