Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se skyfallskartering i Värmland via webben

Kartbild över Värmlands län - skyfallskartering

Länsstyrelsen Värmland har med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram skyfallskarteringar på 16 tätorter i länet. Karteringarna visar vattnets utbredning och djup i de valda samhällena efter skyfall, och är en del i Länsstyrelsens arbete med att ta fram planeringsunderlag för krisberedskap. Karteringarna finns nu tillgängliga via en karttjänst på webben.

Skyfallskarteringen omfattar 16 orter i länet. Karteringen visar maxflod, maxdjup och flödesrikning för både 100-årsregn och Köpenhamnsregn.

Ett Köpenhamnsregn är ett kort och väldigt intensivt regn som refererar till den extrema nederbörd som drabbade Köpenhamn 2011 där mer än 150 mm regn föll inom två timmar - ungefär lika mycket regn som mäts upp under tre normala sommarmånader.

Skyfallskartering i Värmlands län (karttjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Länsstyrelsen arbetar med flera uppdrag som berör riskhänsyn och samhällsplanering i form av översvämningsdirektivet, anpassning till ett förändrat klimat och skydd av samhällsviktig verksamhet.

Länsstyrelsen och kommuner ska identifiera och värdera hot och risker inom det geografiska ansvarsområdet. Översvämning genom skyfall (pluvial översvämning) är ett hot som kommer att bli vanligare i ett framtida förändrat klimat. Det är svårt att förutsäga var och när ett skyfall kommer att inträffa liksom dess varaktighet och intensitet. Bebyggelse och infrastruktur, däribland samhällsviktiga verksamheter, kan drabbas av stora skador till följd av skyfall.

Som ett led i arbetet med krisberedskapen har Länsstyrelsen därför låtit framställa analyser av skyfallspåverkan på 16 orter i länet.

Kontakt