Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen delegering av licensjakt på varg till länsstyrelserna

Naturvårdsverket har nu meddelat att de inte överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. De menar att en delegering av licensjakt på varg skulle sakna betydelse då utrymmet för licensjakt är obefintligt.

Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som bedöms vara gynnsam bevarandestatus – det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Trenden för populationen är sjunkande, det är tredje året i rad med sjunkande populationstal.

- Samtidigt är antalet revir ungefär detsamma, så det finns ingen anledning till oro för vargstammens utveckling. Däremot behöver vi förstås ta reda på mer om vad den höga omsättningstakten beror på, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland.

Påverkar inte skyddsjakten

Naturvårdsverkets ställningstagande påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur. Rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter varg är delegerad till länsstyrelserna.

Gynnsam bevarandestatus

Gynnsam bevarandestatus beskriver det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Begreppet används för arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Medlemsländerna är skyldiga att verka för att
arter som finns upptagna i direktivet ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus.

Varför licensjakt?

Licensjakt är ett undantag från det strikta skydd som arterna har i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Licensjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen. Det används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek och för att minska koncentrationen i populationstäta områden.

Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:

  • jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar,
  • jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen,
  • jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • jakten ska ske selektivt och
  • jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden.

Kontakt