Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av naturreservatet Sjögaråsen i Torsby kommun

Symbol naturreservat på träd. Foto Mikael Solebris.

Länsstyrelsen Värmland har med stöd i miljöbalken bildat naturreservatet Sjögaråsen. Naturreservatet bildas i syfte att bevara biologisk mångfald i ett område med värdefulla naturskogar och våtmarker.

Naturreservatet Sjögaråsen är ett 84 hektar stort område beläget strax söder om E45 nio kilometer nordost om Stöllet. Områdets natur domineras av äldre tallskog och våtmark. Merparten av skogsbestånden i naturreservatet är naturskogsartade talldominerade skogar med en hög beståndsålder och värdefull åldersvariation inom bestånden.

Genom förekomst av strukturer som lågor, torrakor och gamla träd har de naturskogsartade skogarna också en god förekomst av rödlistade arter och andra signalarter. I området finns arter knutna till såväl torrare tallskogar med stubbar och torrakor som påverkats av tidigare bränder, som skuggiga granskogar med inslag av asp.

Områdets naturskogar och andra ingående naturtyper, samt deras orörda karaktär, ska bevaras. Av särskilt bevarandevärde är den äldre tallskogen med död ved och naturliga gläntor, samt de arter som hör till den miljön. Reservatet ska bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande naturtyper och arter.

Det aktuella området på Sjögaråsen har även en tät förekomst av nyckelbiotoper.

Efter kontakt med berörda markägare, beslutade Länsstyrelsen 2012 att inleda en process med bildande av naturreservat genom ersättning till markägarna.

Beslutet kungörs i Värmlands läns författningssamling samt i ortstidning.

Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljö- och energidepartementet.

Kontakt