Vind i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

29- 30 nov 2023 klocka 09.00 - 15.30

Nationell samling för delaktighet

Bild som visar symboler för teckenspråk.

Illustration: Annefrid Sjöman

Det här får du inte missa! Under två fullspäckade dagar får du metoder och kunskap om hur just du kan arbeta för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi lovar flera praktiska exempel som inspirerar.

Du kan ta del av konferensen digitalt i sin helhet, eller så väljer du att lyssna på det fokusområde som du är särskilt intresserad av.

Konferensen har fem olika fokusområden:

  1. Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Vad är nyckeln hos de kommuner som lyckats gå från vision till praktik?
  2. Samhällsplanering och universell utformning - Hur garanterar vi att funktionshinderperspektivet finns med från plan till genomförande?
  3. Barns delaktighet i skolan – Vad behövs för att säkerställa barnets bästa?
  4. Migration och funktionsnedsättning - Hur är det att leva med funktionsnedsättning som ny i Sverige?
  5. Krisberedskap ur ett funktionshindersperspektiv – Hur fungerar krisberedskap idag och hur ser vi till att alla garanteras säkerhet?

Program

 

Inledning

29 november 09.00-10.30

Vad händer i funktionshinderspolitiken idag? Hur kan det offentliga bidra till en förflyttning mot de funktionshinderspolitiska målen om delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor? Ta tillfället i akt och lyssna på när några av de mest relevanta aktörerna från politiken, myndigheter och civilsamhället diskuterar dessa och andra frågor.

09.00-09.10 Välkommen till Nationell samling för delaktighet!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

09.10-09.25 Så vill regeringen stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning
Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister

09.25-09.40 Panelsamtal: Internationella funktionshindersdagen 2023: Var befinner vi oss idag och vart vill vi komma framöver?
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Anneli Bergholm Söder, Länsråd, Länsstyrelsen Gotland
Johanna Carlsson, Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
Nicklas Mårtensson, Ordförande, Funktionsrätt Sverige

09.40-09.50 Paus

09.50-10.10 Att främja, skydda och övervaka genomförandet av FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Emma Melander Borg, Utredare, Institutet för mänskliga rättigheter

10.10-10.30 Vad händer i funktionshinderspolitiken?
Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

Fem fokusområden för ökad delaktighet:

Styrning och ledning – vad är nyckeln hos de kommuner som lyckats gå från vision till praktik?

29 november 10.40-13.40

En lyckad styrning av funktionshinderspolitiken kan se ut på många olika sätt. Men gemensamt är syftet att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Idag finns ett antal lärande exempel från kommuner och organisationer som arbetat med strategier, implementering och uppföljning. Under denna programpunkt får vi ta del av nycklar för framgångsrikt arbete från hela Sverige.

10.40-10.45 Välkommen till fokusområdet ”Styrning och ledning – från vision till praktik”!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

10.45-11.05 Hur kan Agenda 2030 lägga grund till samlat grepp om funktionshinderspolitiken?
Linnéa Van Wagenen, Chef, Enheten för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdals kommun

11.05-11.25 Vad behövs för att skapa tvärsektoriell samverkan i kommunen?
Lena Mellbladh, Tillgänglighetskonsulent, Borås Stad
Herawati I. Nowak, Funktionshinderkonsulent, Borås Stad

11.25–12.00 Kommunpanel: Vad har vi lärt oss på vägen?
Linnéa Van Wagenen, Chef, Enheten för strategisk och hållbar utveckling, Ljusdals kommun
Lena Mellbladh, Tillgänglighetskonsulent, Borås Stad
Herawati I. Nowak, Funktionshinderkonsulent, Borås Stad

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00-13.15 Uppföljning som verktyg i arbetet med förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Ola Hendar, Funktionshindersombudsman, Göteborgs Stad

13.15-13.30 Varför bör vi följa upp levnadsvillkor?
Mia Ahlgren, Ansvarig för internationella funktionsrättsfrågor, Funktionsrätt Sverige

13.30-13.40 Panelsamtal: Utvecklingsarbete genom uppföljning
Ola Hendar, Funktionshindersombudsman, Göteborgs Stad
Mia Ahlgren, Ansvarig för internationella funktionsrättsfrågor, Funktionsrätt Sverige

Samhällsplanering och universell utformning – hur garanterar vi att tac

29 november 13.50–15.30

Det sker just nu ett skifte i synsätt från arbete med tillgänglighet för särskilda grupper till design som har alla människor som målgrupp. Halvvägs i sitt arbete delar Vinnova-projektet ”Jämlikhetens Syntax” med sig av mönster som stödjer arbetet med jämlikhet i den fysiska miljön och genom hela utvecklingsprocessen. I projektet arbetar forskare och anställda vid kommuner tillsammans för att identifiera och förverkliga mönster som stödjer jämlikhet och inkludering, från plan till genomförande.

13.50–13.55 Välkommen till fokusområdet ”Samhällsplanering och universell utformning”!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

13.55–14.25 Tredje generationens universell utformning!?
Per-Olof Hedvall, Docent och föreståndare, Certec, Lunds universitet

14.25–14.50 Panelsamtal: Mönster som stödjer jämlikhet
Elin Fluur, Östersunds kommun
Angelina Aravena Leiva, Kalmar Kommun
Maria Printz, Göteborgs stad
Lilian Müller, Lunds kommun och Lunds universitet
Per-Olof Hedvall, Lunds universitet
Emil Erdtman, Lunds universitet

14.50–15.00 Paus

15.00–15.25 Fortsättning panelsamtal: Vilka lärdomar och fallgropar finns?

15.25–15.30 Summering och avslut av dag 1
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

Barns delaktighet i skolan – vad behövs för att säkerställa barnets bästa?

30 november 09.00–11.15

Idag klarar barn med funktionsnedsättningar skolan i lägre grad än jämnåriga elever. På sikt skapar detta ojämlika livsvillkor och orättvisa arbets- och levnadsförhållanden. Samtidigt är barn med funktionsnedsättningar en grupp som ofta hamnar i skuggan av statistik och i uppföljningar.
I Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling finns en grundläggande princip om att ingen ska lämnas utanför. Hur säkerställs ALLA barns rätt till delaktighet inom skolan?

09.00-09.10 Välkommen till dag två av Nationell samling för delaktighet!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

09.10-09.15 Välkommen till fokusområdet ”Barns delaktighet i skolan”!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

09.15-09.30 FN:s Barnrättskommittés rekommendationer om en likvärdig skola och rättigheter för barn med funktionsnedsättning
Katharina Eisen, Barnrättsrådgivare skola och kommun, UNICEF Sverige

09.30-10.10 Mer kunskap om barn och unga med funktionsnedsättning – En tillbaka- och framåtblick på villkoren för personer med funktionsnedsättning
Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder, Högskolan i Halmstad och Marie Cederschiöld högskola, samt särskild utredare för en statlig utredning om bättre kunskaper om barn och elever med funktionsnedsättning i skolan

10.10-10.20 Paus

10.20-10.40 Alla ska få vara delaktiga i skolan
Pia Persson, Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor, Specialpedagogiska skolmyndigheten

10.40-11.00 Barn och unga med funktionsnedsättning och deras möjligheter att få komma till tals
Maria Melin, Myndigheten för delaktighet

11.00-11.15 Panelsamtal om barns delaktighet
Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder, Högskolan i Halmstad och Marie Cederschiöld högskola, samt särskild utredare för en statlig utredning om bättre kunskaper om barn och elever med funktionsnedsättning i skolan
Pia Persson, Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Maria Melin, Utredare, Myndigheten för delaktighet

Migration och funktionsnedsättning – hur är det att leva med funktionsnedsättning som ny i Sverige?

30 november 11.20-13.50

Det finns en lång erfarenhet av att ta emot migranter med funktionsnedsättningar i Sverige. Ändå saknas kunskap om vad flytten innebär och hur den kan upplevas av enskilda individer och grupper med särskilda behov. Personer som är nya i Sverige möts av ett komplext system, där många aktörer ansvarar för olika delar i migrationsprocessen. Det kan leda till att de som kommer till Sverige möter hinder och inte får den hjälp de behöver.
I detta seminarium visar MFD att det finns ett glapp mellan de behov som migranter har och det stöd som samhället erbjuder. Därutöver ger ideella och offentliga aktörer olika perspektiv på hur de tar sig an frågan om att förbättra villkoren för migranter med funktionsnedsättning.

11.20-11.25 Välkommen till fokusområdet ”Migration och funktionsnedsättning”!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

11.25-11.45 Aktörskarta och glapp som uppstår inom migrationsprocessen
Josefina Streling, Utredare, Myndigheten för delaktighet

11.45-12.00 Kommunens mottagande av nyanlända med funktionsnedsättning
Senada Trstena, Integrationssamordnare, Sala kommun

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-13.10 Migrationsverket möter upp funktionshindersområdet
Lucy Braga, Sjukvård och Tillgänglighetsamordnare, Migrationsverket

13.10-13.20 Hur kan vi förbättra bemötandet av personer med funktionsnedsättningar som är i behov av flerspråkigt stöd?
Mónica Gallego, Projektledare Olika men Lika - Flerspråkigt deltagarstöd, Tahrir
Sylwia Gozdek, Deltagaransvarig Olika men Lika - Flerspråkigt deltagarstöd, Tahrir

13.20-13.30 Resultat och reflektioner från pågående projekt - Ömsesidigt Integration och Rätten till Arbete (RTA)
Jamie Bolling – Director, Independent Living Institute och Projektledare för RTA
Rahel Abebaw – Rådgivare RTA, Independent living institute

13.30-13.50 Panelsamtal: Olika perspektiv på samma fråga
Representanter från offentlig och civil sektor

Krisberedskap ur ett funktionshindersperspektiv – hur fungerar krisberedskap idag och hur ser vi till att alla garanteras säkerhet?

30 november 14.00-15.30

Vi ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som befinner sig i risksituationer. Samtidigt visar erfarenheter från tidigare kriser att personer med funktionsnedsättning riskerar att både drabbas hårdare och att kriser bidrar till att stärka de ojämlikheter som redan finns.

I det här spåret får du en ökad kunskap om hur lokal och regional krisberedskap kan stärkas för att bättre garantera allas säkerhet. Det innehåller bland annat spaningar på vad vi kan lära utifrån arbetet i andra länder samt tips om metoder och praktiska verktyg för det kommunala och regionala arbetet.

14.00-14.05 Välkommen till fokusområdet ”Krisberedskap ur ett funktionshindersperspektiv”!
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

14.05-14.25 Krisberedskap och funktionshinder – reflektioner från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Svante Werger, Särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

14.25-14.50 Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet
Anna-Lisa Osvalder, Professor Design & Human Factors, Chalmers tekniska högskola
Linda Stjernholm, Doktorand, Certec, Lunds universitet

14.50-15.00 Paus

15.00-15.10 Fortsättning Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet

15.10-15.20 Panelsamtal: Krisberedskap ut ett funktionshindersperspektiv
Svante Werger, Särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Anna-Lisa Osvalder, Professor Design & Human Factors, Chalmers tekniska högskola
Linda Stjernholm, Doktorand, Certec, Lunds universitet

15.20-15.30 Summering och avslut av Nationell samling för delaktighet 2023
Mille Salomaa Lindström och Erik Lindqvist, moderatorer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun eller region. Du som är representant från civilsamhället är också varmt välkommen.

Tillgänglighet

Konferensen kommer att ha skriv- och teckentolk. Har du andra tillgänglighetsbehov? Mejla christina.lindberg@lansstyrelsen.se

Anmälan

Anmäl dig på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats

Arrangörer

Myndigheten för delaktighet och Sveriges länsstyrelser.

Var:
Konferensen sänds digitalt.
Kostnad:
Konferensen är gratis.
Sista anmälningsdag:
22 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss