Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

17 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Länsstyrelsens Integrationsnätverk – fokus Yrkesväg

Välkommen till en nätverksträff med information om Yrkesväg och lite fördjupad information kring några av projektets utvecklingsområden.

Bakgrund

Yrkesväg Värmland var ett projekt som medfinansierades av Europeiska Socialfonden från augusti 2020 till juni 2022. Länsstyrelsen Värmland genomförde projektet tillsammans med 8 kommuner i länet, samt med Region Värmland. Projektets målgrupp var nyanlända eller långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män. I projektet utvecklades en målgruppsanpassad utbildningsmodell inom vuxenutbildningen i samverkan med kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter.

Inom ramen för Yrkesväg Värmland utvecklade kommunerna nya utbildningsinsatser och andra stödjande insatser i när samverkan mellan olika verksamheter och arbetet skapade förutsättningar för målgruppen att stegförflytta sig inom utbildningssystemet med tydligt fokus på anställningsbarhet.

Ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete efter Yrkesväg Värmland efterfrågades och därför sökte Länsstyrelsen Värmland nya projektmedel, den här gången från asyl-, migrations – och integrationsfonden, tillsammans med Region Värmland och 11 kommuner i Värmland, samt med 4 kommuner och länsstyrelser i Dalarna, Västra Götaland och Örebro. Projektet Yrkesväg som bygger vidare på Yrkesväg Värmland har nu beviljats medel och genomförs 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Vid nätverksträffen kommer du få mer information om Yrkesväg i stort, samt lite fördjupad information kring några av projektets utvecklingsområden. Efter presentationerna finns det möjlighet att delta i en dialoggrupp kring de olika temana och du väljer vid anmälan vilken dialoggrupp du vill delta i.

Nätverksträffen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. En länk för deltagande kommer att skickas den 15 november till den e-post du angett i din anmälan.

Program

08.45: Digital incheckning

09.00: Information om Yrkesväg

09.30: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) med Sara Johansson, andraspråkslärare i kombinationsutbildningar, Karlstads kommun

09.45: Paus

10.00: Digital kompetens med Aida Baxholm, projektledare, Länsstyrelsen i Örebro

10.15: Elevråd och elevinflytande med Anna-Maria Nykvist, SFI-lärare, Arvika kommun och Anders Hiller, SFI-lärare, Storfors kommun

10.30: Normkritisk vägledning med Åsa Åholm Hämnäs, studie- och yrkesvägledare, Karlstads kommun

10.45: Paus

11.00: Dialoggrupper (1. SKUA, 2. Digital kompetens, 3. Elevråd och elevinflytande, 4. Normkritisk studie- och yrkesvägledning)

11.30: Sammanfattning i helgrupp

11.45: Aktuellt från Länsstyrelsen Värmland, avslutning

Dialoggrupper

Hur gör vi för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i kombinationsutbildningar?

I Karlstad har verksamheten kring kombinationsutbildningar, där eleverna kombinerar en yrkesutbildning med studier i svenska som andraspråk, vuxit fram under ett antal år. Under tiden har vi identifierat framgångsfaktorer, men också utvecklingsområden.

Hittills har utvecklingen av yrkesinlärning varit i fokus där eleverna i mycket hög utsträckning har klarat sina gymnasiekurser. Det som nu är nästa steg är att på ett än mer integrerat sätt få all undervisning att bli både språk- och kunskapsutvecklande. I kombinationsutbildningarna finns det nämligen alltid en yrkeslärare och en språklärare kopplad till eleverna.

I projektet Yrkesväg kommer en del av arbetet att handla om att utveckla metoder som främjar elevernas språkutveckling. Vi vill inte att språkinlärningen ska vara avgränsad till att äga rum främst på språklektionerna. Vi vill att utbildningarna i sin helhet utvecklar och breddar både elevernas språkliga och yrkesmässiga kompetens.

Välkommen att delta i en dialoggrupp för mer information om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i kombinationsutbildningar, hur arbetssätten ser ut i dagsläget och vad behoven är för framtiden.

Den digitala kompetensen är ofta låg hos nyanlända tredjelandsmedborgare. Men den digitala kompetensen är avgörande för att komma in i den svenska samhället. Hur kan vi stötta de nyanlända och stärka deras digitala kunskaper?

Sedan 2020 har Länsstyrelsen i Örebro län drivit AMIF-projektet Hubbar för digital kompetens i samverkan med kommunerna Karlskoga-Degerfors, Laxå, Lindesberg och Örebro. Projektet har tagit fram en modell för hur länet gemensamt kan öka nyanlända personers digitala kompetens genom ett hållbart, systematiskt arbete i kommunerna.

Modellen bygger på lärdomar och erfarenheter från länet där projektet har tagit fram arbets- och utbildningsmaterial i att stötta, vägleda och utbilda nyanlända i digitala e-tjänster och verktyg.

I projektet Yrkesväg kommer projektledare Aida Baxholm att leda utvecklingsområdet digital kompetens där lärdomar från arbetet med att utbilda nyanlända i digitalisering inom vuxenutbildningen i Örebro län kommer att föras in i projektet. Ett led i detta är Hubbarnas fyra utbildningspaket som kommer vara ett stöd för att vidareutveckla yrkesutbildningens digitala inriktning.

Välkommen att delta i en dialoggrupp där vi fördjupar oss i den digitala resan mot etablering.

Hur kan vi arbeta med studieråd för att främja elevers medborgerliga kompetenser och inflytande över sin utbildning?

Skolan har ett demokratiuppdrag som syftar till att främja elevers medborgerliga kompetenser. Skolan ska arbeta för att eleverna ska få kunskap om och dela de grundläggande demokratiska värderingar som värdegrunden fastslår. Skolan ska också ge elever verktyg de behöver för att utveckla sina förmågor och kunskaper om samhälle och politik, samt ge eleverna de färdigheter som krävs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Det står också skrivet i skollagen att elever ska ges inflytande över den utbildning de går. När elever får vara med och tycka till om undervisningen på skolan ökar chansen till ett högre engagemang och motivation till studier.

Genom att arbeta med studieråd på skolan får eleverna träna på att uttrycka sina åsikter och tycka till i frågor som rör dem själva och den egna utbildningen. Studieråd är ett verktyg att använda för att uppnå målen i skolans demokratiuppdrag och syftar till att ge varje elev en röst. Det är ett viktigt verktyg och arbetssätt att använda i vuxenutbildningen för att få eleverna att tänka och tycka och uttrycka sin åsikt vilket ökar elevernas trivsel och trygghet men ger också ökad kvalitet på utbildningen. Att arbeta med studieråd är ett sätt att ge varje elev en röst och ger ledningen en möjlighet att höra varje elevs röst.

I projektet Yrkesväg kommer vi tillsammans att utveckla metoder i arbetet med elevinflytande och studieråd.

Välkommen att delta i en dialoggrupp för mer information om att arbeta med studieråd och elevinflytande.

Varför är det viktigt med normkritisk vägledning? Att öppna dörrar och jobba med inkludering.

Ett av skolans uppdrag är att arbeta med att vidga elevernas perspektiv och arbeta kompensatoriskt för att de inte ska begränsas i sina studie- och yrkesval utifrån kön, etnicitet eller social bakgrund.

Sverige har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Män och kvinnor jobbar inom olika branscher. Kvinnor finns ofta inom vårdande yrken som undersköterska och lärare för de lägre åldrarna, medan män är överrepresenterade inom tekniska områden. Arbetsmarknaden är också segregerad på så vis att utrikes och inrikes födda inte i lika stor utsträckning finns representerade inom olika branscher, utrikes födda finns till övervägande del inom lågavlönade yrken som ofta har låga utbildningskrav.

Att arbeta med normkritisk pedagogik inom vuxenutbildningen är en viktig del i studie- och yrkesvägledningen. Normkritisk vägledning och pedagogik är ett sätt att vidga individens handlingshorisont och bryta traditionella och normativa mönster som begränsar val av utbildning. Därigenom blir den normkritiska vägledning och pedagogiken ett verktyg för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

I projektet Yrkesväg kommer en del av arbetet att handla om att utveckla metoder som utmanar elevernas syn på sina valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Välkommen att delta i en dialoggrupp för mer information om normkritisk vägledning för nyanlända.

Var:
Zoom, länk kommer till den e-post du anmält dig med den 14 november.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
14 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kommer du vara involverad i arbetet med Yrkesväg i din kommun eller organisation? * (obligatorisk)
Kommer du vara involverad i arbetet med Yrkesväg i din kommun eller organisation?


Jag vill delta i följande dialoggrupp: * (obligatorisk)
Jag vill delta i följande dialoggrupp:
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss