19 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Allas barn

Allas barn

Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en dag om barnrätt. Vi anordnar en dag för dig som önskar tala om, och reflektera kring, barnrättsfrågor. Syftet är att öka kunskapen om barnkonventionen och barnrättslagen, och visa på barnrätt i praktisk tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet.

09.00
Välkomna!

09:05
Landshövding Georg Andrén inleder

09:15
Alla perspektiv – men framförallt barnets

Enhetschef Marcus Wihk, Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland pratar om hur perspektivträngsel, teoretiskt begrepp och andra vuxengrejer inte får skapa hinder för barnrättsarbete.

09:30
Barnet i centrum?

Om förändrade relationsmönster mellan vuxna och barn, Mats Trondman, professor och barn - och ungdomsforskare vid Linnéuniversitetet. I sin föreläsning berättar Mats om hur barn själva ser på, och förstår, sina relationer till vuxna och om vuxnas nya roller, i en tid när barnen själva har flyttat in i händelsernas centrum. Mats föreläser med mycket humor och värme och lockar till igenkännande skratt. Han tar med sitt enastående bild - och kroppsspråk med publiken på en resa som måste ses och höras.

10:10
Paus

10:20
Fritidsbanken 2000-talets folkbibliotek för fysisk aktivitet och rörelse

Alla barn har rätt till en aktiv fritid! Så kan vi tillsammans minska stillasittandet och sänka trösklarna för fysisk aktivitet. Fritidsbankens kommande satsning att tillgängliggöra fritidshjälpmedel och parasportutrustning kommer bredda möjligheterna ytterligare.

David Mathiasson, verksamhetsledare, Fritidsbanken Sverige

10:50
Paus

11:00
Ensamstående mamma i familje- och föräldrastödspolitiken

Den svenska familjepolitiska modellen har vunnit vida berömmelse. En viktig anledning är att politiska reformer över tiden bidragit till att kvinnor idag förvärvsarbetar i nästan lika hög utsträckning som män samtidigt som de bildar familj. Modellen bygger i hög utsträckning på att det finns två föräldrar i ett hushåll, som antas dela på försörjnings- och omsorgsansvaret. Vad händer med ensamstående föräldrar, särskilt ensamstående mammor, i en sådan modell? Den frågan står i centrum i det här föredraget, där den familje- och föräldrastödspolitiska modellens konsekvenser för ensamstående mammor diskuteras.

Åsa Lundqvist, professor i sociologi vid Lunds universitet

11:40
Växa i Värmland

Karin Lidén och Annika Andersson, samordnare föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Värmland, föreläser om tematiska föräldramöten för att skapa ett sammanhang för tips, inspiration samt erfarenhetsutbyte i rollen som Viktig vuxen för att på så vis bidra till goda uppväxtvillkor för våra barn och unga i Värmland.

Ca 12:00
Avslutning

Landshövding Georg Andrén

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt