22 nov 2018 klocka 09.00 - 15.30

Allas barn - en konferens om vikten av förebyggande arbete

Som en del i uppmärksamhetsveckan Se mig erbjuder enheten Social hållbarhet på Länsstyrelsen i Värmland in till en dag om vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete.

Utgångspunkter för dagen är teorin om risk- och skyddsfaktorer och jämställdhetsintegrering i det förebyggande arbetet. Syftet med dagen är att öka kunskapen om förebyggande arbete och inspirera till aktiviteter och handling.

Föreläsare

Camilla Pettersson - utvecklingsledare inom välfärd och folkhälsa på Region
Örebro. Camilla är fil. dr i folkhälsovetenskap och har mångårig erfarenhet av
praktiknära forskning och utvecklingsarbete för att främja barn och ungas hälsa
med särskilt fokus på stöd i föräldraskapet.

Mats Berggren - MÄN, projektledare för enheten Jämt
Föräldraskap och för Sida-projektet ”Men in Belarus”. Föreläsare och Utbildare.
Arbetat med föräldraskapsstöd för män och jämställdhetsfrågor i över 20 år.

Serine Gunnarsson - TRIS, Tjejers Rätt i Samhället.
Projektsamordnare på ideella organisationen TRIS som arbetar förebyggande och
akut mot hedersrelaterat förtryck och våld, samt driver en metodutvecklande och
kompetenshöjande verksamhet.

Dennis Nyström - MÄN, verksamhetsutvecklare inom Arvsfondenprojektet
”En kommun fri från våld”. Utbildar och föreläser om våldsprevention och
våldsförebyggande metoder för skolor och andra arenor. Stöttar idag kommuner i
att utveckla systematisk och strukturerat våldspreventivt arbete.

Leena Harake - kanslichef på KSAN. KSAN står för
Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Fredrik Berg, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Värmland.

 

 

VAR:
CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Plats kan överlåtas till annan person. Uteblivet deltagande debiteras 1000 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 nov 2018

Kontakt