Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver samt innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Länsstyrelsens vision är att bidra till en hållbar utveckling i hela länet, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det behöver ske en avvägning av de insatser som görs så att hela länet utvecklas hållbart utifrån de tre aspekterna, något som passar väl in i Agenda 2030 – FN:s globala hållbarhetsmål.

Länsstyrelsen har en viktig uppgift i att verka för landsbygdsutveckling och värmländskt näringsliv. Det sker bland annat genom tillväxtanslaget, landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsfonden, som bidrar till förbättrade förutsättningar för att bedriva företag och annan utveckling på landsbygden.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att stärka det civila försvaret, utöver våra tidigare uppdrag att samordna förebyggande insatser, utbildning och övning i krisorganisation. Social hållbarhet är ett annat område där våra insatser ökar.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller miljö- och klimatförändringar. Som ett led i miljömålsarbetet har ett regionalt program tagits fram under året. Åtgärdsprogrammet ska bland annat genomföras genom miljööverenskommelser mellan Länsstyrelsen och länets kommuner.

Vi gör ständiga åtgärder för att värna och skydda miljön. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur fortsätter. Ett flertal naturreservat har bildats under 2017. Dessutom har flera reservat restaurerats och vandringsleder iordningställts.

I dialogen med kommunerna i plan- och bostadsfrågor lyfts bostadsmarknadsfrågorna alltmer och Länsstyrelsen konstaterar att behovet av att utveckla bostadsbeståndet finns i samtliga länets kommuner även om förutsättningarna och behoven varierar kraftigt.

Det och mycket mer går att ta del av i årsredovisningen för verksamhetsår 2017.

Årsredovisning 2017. Länsstyrelsen Värmland (PDF)PDF

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00     

Skicka e-faktura till osslänk till annan webbplats

Organisationsnummer
202100-2395