Publiceringsdatum: 25 juni 2018

Avverkning och gallring

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Länsstyrelsen erbjuder intresserade aktörer att lämna anbud på främst barrträdshuggning inom naturreservat runt om i Värmlands län. Även lövträdsavverkning kan förekomma.

Länsstyrelsen har förvaltningsansvaret för länets naturskyddade områden t.ex. naturreservat, natura 2000-områden och fågelskyddsområden i länet. Detta innebär bland annat att Länsstyrelsen har ansvar att planera och utföra den skötsel som föreskrivs i tillhörande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive att stå för kostnaderna för skötseln.

Upphandlingen är en samordnad upphandling, uppdelad i två steg. I steg ett kommer företag som fyller kriterierna i upphandlingen ha möjlighet att i steg två lägga anbud på alla avverkningsuppdrag som kan bli aktuella under kommande åren.

Syfte och mål

Syftet är naturvårdande skötsel av våra reservat och sålunda kan det bli fråga om olika former av avverkning. Slutavverkning, gallringar, blädningar, naturvårdsavverkning och avverkning av enstaka träd. I och med att det är fråga om avverkningar inom naturreservat finns en förväntan att uppdragstagaren ska ha tillgång till mindre maskiner för att minimera markskador i reservaten. Anbudslämnaren bör ha tillgång till maskiner med mycket lågt marktryck för att klara av att leverera den efterfrågade tjänsten.

Avverkningen kommer i första hand fokusera på uttag av gran och contortatall men även andra trädslag kan bli aktuella,

Det övergripande målet med barruthuggningen är att skapa förutsättningar för en utvecklad biologisk mångfald genom att uthuggningen gynnar förekomsten av lövträdsdominerad skog.

Länsstyrelsen avser att teckna ett ramavtal med flera leverantörer gällande skogsavverkning och avropa uppdrag efter behov.

Lämna anbud

Sista dag att lämna anbud är 2018-08-06.

För att skapa en enklare och effektivare handläggning använder Länsstyrelsen i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. I TendSign finns alla upphandlingsdokument och det är också där anbud ska lämnas.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på TendSign. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet.

Komplett förfrågningsunderlag Inventering av byggnadsminnen via Opic och inlogg till Tendsignlänk till annan webbplats (klicka på HÄMTA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET på sidan för enkel registrering på Tendsign)

Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren att använda systemet och att lämna anbud.

Sista dag för att ställa frågor är 2018-07-09.

Kontaktperson vid Länsstyrelsen Värmland är Thomas Östlund och kan nås via 010-224 72 16.

Kontakt