Publiceringsdatum: 14 juni 2018

Restaurering i Acksjöälven

Illustration handskakning - upphandling och avtal

Lämna anbud senast 2018-06-28. Länsstyrelsen erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på entreprenadarbeten gällande biotoprestaurering i Acksjöälven. Det övergripande målet med biotoprestaureringen är att återföra sten, block samt ved till vattendraget. 

Målet är skapa levande vattenbiotoper till gagn för alla vattenlevande organismer, men speciellt laxartade fiskar såsom lax och öring.

Upphandlingen är en direktupphandling där förfrågan skickas till ett mindre antal entreprenörer, samt annonseras på Länsstyrelsens webbplats.

Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”lägsta pris” vilket innebär att det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst pris antas som leverantör

Upphandlingen gäller maskinell och manuell biotoprestaurering i Acksjöälven, Hagfors kommun (se Bilaga 2, teknisk beskrivning). Arbetet ska påbörjas tidigast vecka 27, 2018 och längst till och med 2018-09-15. En utförandeplan med avstämningstidpunkter ska upprättas mellan beställaren och leverantören.

Se komplett förfrågningsunderlag för omfattning och krav på anbudet.

Det kompletta förfrågningsunderlaget består av:

Offertförfrågan - Direktupphandling av restaurering i Acksjöälven, Hagfors kommunPDF

Bilaga 1 Avtalsutkast avseende biotoprestaurering AcksjöälvenPDF

Bilaga 2 Teknisk beskrivning, förbättring av biotopvård i Acksjöälven PDF

Lämna anbud

Offert ska lämnas senast 2018-06-28 till Länsstyrelsen Värmland på nedanstående adress och vara giltig till och med 2018-07-10.

Länsstyrelsen Värmland
Verksamhetsstöd
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad

Frågor och svar

Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2018-06-20

Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2018-06-22

Det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig informerad gällande de frågor och svar som läggs ut på webbplatsen (denna sida).

Vid frågor, kontakta Grete Algesten, grete.algesten@lansstyrelsen.se,010-224 74 30.

Kontakt