Internationell verksamhet

Både internt som externt arbetar Länsstyrelsen Värmland för att hjälpa värmländska aktörer, organisationer och företag att delta i internationella projekt. På det sätt bidrar vi till att öka Värmlands attraktivitet och utveckling.

På Länsstyrelsen Värmland samordnas en stor del av den internationella verksamheten via funktionen Internationella sekretariatet (enhet Regional utveckling).

För tillfället deltar vi i projekt som omfattar flera områden:

  • Ökad innovation och internationalisering av små och medelstora företag
  • Gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige
  • Samhällsproblem som uppstår med en åldrande befolkning på landsbygden
  • Klimatanpassning med fokus på kraftigt regn
  • Bredband och digital infrastruktur på landsbygden
  • Ungdomsarbetslöshet i gränsområden.

Pågående projekt

Gränsmöjligheter är ett Interreg Sverige-Norge projekt där Länsstyrelsen och Grensetjänsten Norge-Sverige arbetar tillsammans med Hedmarks Fylkeskommune och Svinesundskommittén för att öka gränsöverskridande verksamhet längs den 1610 kilometer norska och svenska gränsen.

Målen är bland annat att öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad samt att samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen.

Andra mål är att riva mentala gränshinder och att reducera och hantera formella gränshinder för näringslivet.

Arbetet kommer bland annat ske med hjälp av strukturerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och de befintliga gränskommittéerna.

Projektet löper från 2016 till 2019.
www.gransmojligheter.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet In For Care (Informal Care and Voluntary Assistance: Innovation in Service Delivery in the North Sea Region) har som syfte att möta den samhällsutmaning som uppstår i och med en åldrande befolkning på landsbygden. Det ska göras genom att skapa och förbättra processer gällande informell vård, nära anhöriga och frivilligorganisationer för att stödja den offentliga sektorn inom tjänsteinnovation. Det ska även göras genom att förbättra processer mellan små och medelstora företag (SMF), forskning, offentlig sektor och slutanvändare.

Länsstyrelsen kommer att titta på problematiken för en åldrande befolkning på landsbygden och arbeta med att minska det digitala utanförskapet. Landstinget i Värmland medverkar också i projektet.

Projektet är ett Interreg Nordsjö projekt och avslutas 2019.
www.northsearegion.eu/in-for-carelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett annat Interreg Nordsjö projekt är CORA (Connecting rural areas with Digital Infrastructure). Det handlar om att tillhandahålla digital infrastruktur på landsbygden. I projektet samarbetar vi med Hedmarks fylkeskommune och gränskommuner på både norska och svenska sidan för att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder (i detta fall också över en EU-gräns).

En central del för Värmland är den pilot som Torsby kommun ansvarar för. Piloten handlar om att testa både fiber och luftburna bredbandslösningar för att ge Norge tillgång till internet från Sverige.

Vi kommer också att fokusera på att mobilisera intressenter för samarbete, hålla workshops för kompetensutveckling, titta på lagar och förordningar och arbeta med spridning av resultat.

Projektperioden är 2017 till 2020.
www.northsearegion.eu/coralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CATCH (water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather) handlar om klimatanpassning med fokus på kraftiga regnfall. Det övergripande målet är att påskynda omkonstruktionen av stadsvattenhantering av medelstora städer i Nordsjönsområdet för att de bland annat ska bli långsiktigt hållbara.

Arvika är vår huvudpartner i Värmland och har investeringar i en pilot som handlar om att klimatsäkra Kyrkviken och skydda vattnet från övergödning. Det ska göras genom att rena smutsigt regnvatten som rinner ner från staden.

Länsstyrelsen har en strategisk roll i projektet och ska se till att resultatet sprids på regional nivå till Värmlands kommuner samt olika intressegrupper. Länsstyrelsen ska även se till att resultaten ligger i linje med den regionala klimatanpassningsplanen och den regionala strategin för Värmland.

Projektet är ett Interreg Nordsjö projekt och löper från 2017 till 2020.
www.northsearegion.eu/catch/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EVOKED (Enhancing the value of climate data – translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach) syftar till att öka mervärdet av befintlig vetenskapliga data och underlag för slutanvändare, så att de kan utnyttjas mer effektivt i beslut som rör klimatanpassningsarbete. Under projektet kommer forskningsteamet arbeta nära partners i olika fallstudier. Alla deltagare har upplevt problem med jordskred och/eller översvämningar.

Metoden är ett "Living Labs-koncept", där olika lösningar kan testas och utvecklas i en verklig miljö.

Länsstyrelsen ingår i en fallstudie där arbetet kommer att ske tillsammans med Arvika kommun. Huvudfokus är att hitta sätt att kommunicera de risker som är förknippade med ett förändrat klimat med olika målgrupper.

Projektet ingår i Forskningsprogrammet European ERA4CS och pågår mellan 2017 till 2020.
www.evoked.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet Inside Out EU (Improving SME Internationalisation Support Policies) handlar om att förbättra regionalt stöd för internationalisering av små och medelstora företag. Målet är att hjälpa företagen att växa och prestera bättre på den utländska marknaden.

För att förbättra det regionala stödet för internationalisering kommer vi tillsammans med vår regionala projektpartner Karlstads universitet att titta på hur regionala utvecklingsmedel används i länet. En regional handlingsplan kommer också att utvecklas.

Projektet är ett Interreg Europe projekt och löper från 2017 till 2021.
www.interregeurope.eu/insideouteulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet KISS ME (Knowledge & Innovation Strategies involving SMEs in the context of INTERREG) handlar om att stödja innovationsprocesser för små och medelstora företag i ett gränsöverskridande sammanhang.

De olika deltagarländerna kommer bland annat ha ett utbyte av policyinstrument, verktyg och metoder som de använder för att nå små och medelstora företag. En jämförelse görs mellan dessa i fyra olika gränsområden, Tyskland och Nederländerna, Frankrike och Spanien, Ungern och Kroatien samt Sverige och Norge. Resultaten ska sedan användas till att förbättra och utveckla ländernas egna policyinstrument.

Länsstyrelsen Värmland och Hedmarks fylkeskommune kommer att samverka i projektet som även är tänkt att bli ett bra komplement till det pågående Interreg Sverige-Norge projektet Gränsmöjligheter.

Projektet är ett Interreg Europe projekt och löper från 2017 till 2021.
www.interregeurope.eu/kissmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobility makes Opportunity syftar till att förbättra situationen för unga arbetslösa inom Rysk-Nordisk-Baltiska gränsområden. Huvudaktiviteterna är att få igång mikroprojekt inom området och att arrangera ungdomsforum i olika länder. Projektet är en uppföljning av projektet ComUnYouth (Combating Unemployment among Youth) som slutade i september 2017.

Länsstyrelsens roll är att informera om situationen i länet, engagera intressegrupper i frågan och erbjuda värmländska ungdomar att träffa ungdomar i andra länder.

Projektet är finansierat av Nordic Council of Ministers och pågår mellan 2017-2018.

Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas

Länsstyrelsen Värmland är projektledare i Nordsjöprojektet CUPIDO, där målet är att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn i Nordsjöområdet. Detta för att stärka ekonomi, konkurrenskraft och social sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är aktiviteter så som konst, dans, musik, film samt kulturarv.

Partnerna i CUPIDO kommer från Tyskland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark och UK. Regionala partners är Region Värmland, Sunne kommun, Rottneros Park Trädgård AB och Länsstyrelsen Värmland. De samverkar genom att utföra olika aktiviteter, dela idéer, erfarenheter och kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn. Förhoppningen är att detta kommer att stimulera utvecklingen av nya produkter och företag samt ge kunskap om nya affärsmetoder som kan hjälpa till att utveckla små och medelstora företag.

Projektet löper från 2018 till 2021.


www.northsearegion.eu/cupidolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation

Nordsjöregionen (NSR) står inför en betydande ökning av både antal och svåra översvämningar orsakat av klimatpåverkan. Klimatförändringar kommer att kräva mer hållbara, integrerade och multifunktionella lösningar som riktar sig till hela översvämningssystemet.

För att möta denna utmaning ska projektet Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation (C5a) leverera ett helhetssystem för klimatanpassning som baseras på resultat från sju pågående Nordsjöprojekt. Genom att kombinera resultaten från dessa projekt kan C5a säkerställa ett tillvägagångssätt som är både bevisbaserat och praktiskt. Förhoppningen är att C5a ska kunna leverera fördelaktiga effekter av översvämningsåtgärder, från lokal till NSR-nivå.

C5a startade 1 januari 2019 och medfinansieras av Nordsjöregionens program 2014-2020.

www.northsearegion.eu/c5alänk till annan webbplats

Kontakt