Värmlands läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling med föreskrifter för bland annat vattenskyddsområden och naturreservat.

Föreskrifter

2019:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 22 oktober 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2019:10

2019:8 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:7) för Vargtorpets vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 17 april 2018 förklarat Vargtorpets vattentäkt med delar av tillrinningsområdet som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger öster om Storfors tätort, Storfors kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilagor till beslutet i dnr 513-4844-2015. Länsstyrelsen har också beslutat om föreskrifter som inskränker rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt.
Löpnummer: 2019:8

2019:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse nr 138 A - 1970 med föreskrifter för natur-reservat inom Glava m fl kommuner (Glaskogen)PDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Glaskogen. Reservatet, som bildades den 28 oktober 1970, ligger i kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda beslut med beteckning III R11-6-67.
Löpnummer: 2019:7

2019:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1983:4) med föreskrifter för naturreservatet Hovfjället inom Torsby kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att dels utöka, dels delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Hovfjället. Reservatet, som bildades den 7 november 1969, ligger i Torsby kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 14 februari 1983 i dnr 11-1211-1696-82 samt av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut i dnr 511-2535-2017.
Löpnummer: 2019:6

2019:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län;PDF

Beskrivning: I. Upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil.
III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1 och i vissa fall annan bärighetsklass samt begränsad fordonshöjd.
Löpnummer: 2019:5

2019:3 Länsstyrelsen Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet RyenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Ryen. Reservatet ligger 4 km sydväst om Högboda i Grums kommun och innefattar cirka 25 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatesbeslutet.
Löpnummer: 2019:3

2019:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet ÅskakskölenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Åskakskölen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 1 460 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2019:2

2019:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Päggonätto PDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Päggonätto. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 620 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2019:1

2019:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 13 augusti 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2019:9

2019:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommun PDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 11 april 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2019:4


2018:30 PDF Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Skogmossen

Beskrivning:  Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Skogmossen. Reservatet ligger cirka 20 kilometer söder om Kristinehamns tätort i Kristinehamns kommun och omfattar 34,1 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer:
2018:30

2018:29 PDFLänsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Acktjärnsåsen

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Acktjärnsåsen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 31 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet. 
Löpnummer: 2018:29

2018:28 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Ösjöskogen PDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Ösjöskogen. Reservatet ligger 14 km nordost om Årjäng i Årjängs kommun och omfattar cirka 96 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:28

2018:27 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 8 januari 2019. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2018:27

2018:26 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet TrugåsenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Trugåsen. Reservatet ligger nordost om Sysslebäck i Torsby kommun. Den tillkommande delen omfattar 56 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:26

2018:25 Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av lokala bestämmelser till skydd för djurlivet i Sunne kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva gällande förbud mot jakt efter sjöfågel inom utpekade områden i Sunne kommun. De utpekade områdena framgår av kartan i bilaga 1 till beslutet.
Löpnummer: 2018:25

2018:24 Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av strandskydd i detaljplan i Sunne kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskyddet i område för bostäder och centrumverksamhet (BC1) i detaljplan omfattande fastigheten Sundsvik 1:65 m.fl. i Sunne kommun.
Löpnummer: 2018:24

2018:23 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hästberget, Torsby kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hästberget. Reservatet ligger i Dalby församling i Torsby kommun och omfattar 46,7 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:23

2018:22 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet Dörrfjället, Torsby kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Dörrfjället. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 32 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:22

2018:20 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1982:18) med föreskrifter för naturreservatet Gillertjärn inom Säffle kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Gillertjärn. Reservatet, som bildades den 19 april 1982, ligger i Långserud, Säffle kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 19 april 1982 i dnr 11-1211-2092-77. Genom ändringsföreskrifterna övergår förbudet att avverka eller utföra skogsvårdande åtgärder inom utpekat skötselområde samt tillståndsplikten för att avverka, röja, plantera eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden inom reservatet i övrigt till ett generellt förbud i hela reservatet att avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle. Det nya förbudet återfinns i A-föreskrifternas tionde strecksats (jämför 7 kap. 5 § miljöbalken).
Löpnummer: 2018:20

2018:19 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet KallkärretPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Kallkärret. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 63,5 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet. Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:19

2018:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Nilsby vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att ett område i anslutning till vattentäkten Nilsby ska förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet ligger nordost om Kils tätort, Kils kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga till beslutet. Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:18

2018:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Fryksta vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att ett område i anslutning till vattentäkten Fryksta ska förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet ligger öster om Nedre Fryken och Kils tätort. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga till beslutet. Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:17

2018:16 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Högboda vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att ett område i anslutning till vattentäkten Högboda ska förklaras som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Vattenskyddsområdet ligger i Kils kommun. Områdets geografiska utbredning och zonindelning framgår av bilaga till beslutet. Inom området gäller följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter liksom ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas där samt ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 22 och 30 §§ miljöbalken)
Löpnummer: 2018:16

2018:15 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrift om upphävande av tillfälliga föreskrifter om eldningsförbudPDF

Beskrivning: Föreskriften träder i kraft den 15 augusti 2018 klockan 08:00. Genom beslutet upphävs tidigare föreskrifter om eldningsförbud meddelade den 1 augusti 2018.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:15

2018:14 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i Ekshärad, Hagfors kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom det på kartan markerade brandområdet Hornnäs under tiden 6 augusti 2018 – 5 september 2018. Förbudet gäller inte markägarna eller räddningstjänsten och polisen tillhörig och anlitad personal.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:14

2018:13 Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga föreskrifter om eldningsförbudPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen föreskriver om eldningsförbud utomhus i Värmlands län. Undantag från eldningsförbudet gäller för eldning på egen tomt i trädgårdsgrill och mot- svarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. I särskilda fall får undantag från förbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:13

2018:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet SjögaråsenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Sjögaråsen. Reservatet ligger ungefär 2 mil nordost om Stöllet i Torsby kommun och omfattar 84 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:9

2018:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Torsby vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att förklara Torsby vattentäkt inklusive delar av vattentäktens tillrinningsområde som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger i Röjdans dalgång väster om Torsby tätort.
Löpnummer: 2018:8

2018:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet BrattknölenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Brattknölen. Reservatet ligger Torsby kommun och omfattar cirka 58 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer: 2018:6

2018:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet VästanvikPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Västanvik. Reservatet ligger cirka 7 km sydväst om Torsby tätort och omfattar cirka 57 hektar.
Löpnummer: 2018:5

2018:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Nötön-ÅråsvikenPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca 3 mil söder om Kristinehamn och omfattar sedan tidigare ca 2 200 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 14 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till beslutet.
Löpnummer: 2018:3

2018:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands länPDF

Beskrivning: I Allmänna föreskrifter och upplysningar. II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd. III Förteckning över ej numrerade kommunala gator.
Löpnummer: 2018:2

2018:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga föreskrifter om totalt eldningsförbudPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen föreskriver om totalt eldningsförbud utomhus i hela länet. I särskilda fall kan undantag från förbudet medges av räddningstjänsten i respektive kommun.Föreskrifterna träder i kraft kl. 08.00 den 25 juli 2018 och gäller tills vidare.
Verksamhet: Risk och säkerhet
Löpnummer: 2018:12

2018:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i Ekshärad kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom det på kartan markerade brandområdet Hornnäs under tiden 6 juli 2018 – 5 augusti 2018. Förbudet gäller inte räddningstjänsten och polisen tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2018:11

2018:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för viss tid till skydd för människors liv eller hälsa i samband med sprängning på fastigheten Lindås 1:2, Karlstads kommunPDF

Beskrivning: Det är förbjudet att vistas inom anvisad säkerhetszon klockan 10.00 – 14.00 den 26 juni 2018. Förbudet gäller inte Värmlandsgrus AB tillhörig och anlitad personal.
Löpnummer: 2018:10

2018:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Vargtorpets vattenskyddsområdePDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att förklara Vargtorpets vattentäkt med delar av tillrinningsområdet som vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet ligger öster om Storfors tätort, Storfors kommun. Se beslut för områdets geografiska utbredning och zonindelning.
Löpnummer: 2018:7

2018:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för tillfällig avlysning av vattenområde vid Mörudden, Hammarö kommunPDF

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att medge användning av vattenskoter för tävling/uppvisning i vattenområde vid Mörudden, Hammarö kommun, under vissa klocktimmar den 27-29 juli 2018. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga till beslutet.
Löpnummer: 2018:4

2017:27 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Råda stormossePDF
Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Råda stormosse. Reservatet ligger ca 3 km väster om Råda, och omfattar cirka 337 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:26

2017:26 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet MunkmossarnaPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Munkmossarna. Reservatet ligger ca 2km väster om Älvsjöhyttan och omfattar cirka 568 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:26

2017:25 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismPDF
Beskrivning De meddelade föreskrifterna och allmänna råden gäller bland annat för Värmlands län.
Löpnummer 2017:25

2017:20 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet ReitoPDF
Beskrivning Reservatet ligger ca 10 km norr om Östmark i Torsby kommun och omfattar cirka 80 hektar.
Löpnummer 2017:20

2017:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommunPDF
Beskrivning Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för att avverka, röja, plantera eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden utöver vad som framgår av skötselplanen till ett förbud att avverka skog. Förändringen är begränsad till den del av reservat
Löpnummer 2017:18

2017:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1980:48) med föreskrifter för naturreservatet Millesviks skärgård inom Säffle kommunPDF
Beskrivning Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för avverkning, röjning eller andra ingrepp i skogsbestånden till förbjud att avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar. Det tillkommande förbudet återfinns under punkten
Löpnummer 2017:17

2017:15 Ändring i föreskrifter för naturreservatet Kummelön inom Kristinehamns kommunPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Kummelön. Ändringsföreskrifterna möjliggör uppförande och användning av en eldplats i reservatet.
Löpnummer 2017:15

2017:14 Föreskrifter för djurskyddsområde på Kyrkholmen, Säffle kommunPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har inrättat ett djurskyddsområde på Kyrkholmen i sjön Värmeln för att ge särskilt skydd åt häckande fåglar på del av fastigheten Björnö 1:8. Följande föreskrifter ska gälla för området.
Löpnummer 2017:14

2017:13 Sammanställning enligt trafikförordningen över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands länPDF
Beskrivning Denna sammanställning ersätter sammanställningen i 17 FS 2017:9, som därmed upphör att gälla.
Löpnummer 2017:13

2017:12 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet NordmarksmyrarnaPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nordmarksmyrarna. Reservatet ligger cirka 15 km nordväst om Filipstads tätort och omfattar cirka 252 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:12

2017:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet NordsjöskogenPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nordsjöskogen. Reservatet ligger cirka 16 km nordöst om Ekshärads tätort i Hagfors kommun och omfattar cirka 64 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:11

2017:07 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet TegsnäsetPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Tegsnäset. Reservatet ligger ca 16 km öster om Årjäng och omfattar cirka 223 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:7

2017:06 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Stor-ÄlgsjönPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Stor-Älgsjön. Reservatet ligger 12 km sydväst om Storfors tätort i Storfors och Kristinehamns kommuner och omfattar cirka 272 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till beslutet.
Löpnummer 2017:6

2017:05 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet KloftenPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Kloften. Reservatet ligger i Eda kommun, 8,5 kilometer sydost om Koppom. Den tillkommande delen omfattar cirka 75 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.
Löpnummer 2017:5

2017:04 Länsstyrelsen i Värmlands län föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Lurö SkärgårdPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Lurö Skärgård. Reservatet ligger i Vänern ca 20 km söder om Säffle tätort och i Säffle kommun. Den tillkommande delen omfattar cirka 75 hektar.
Löpnummer 2017:4

2017:03 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet ÖjersbynPDF
Beskrivning Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Öjersbyn. Reservatet ligger ungefär 8 km sydväst om Töcksfors tätort i Årjängs kommun och omfattar cirka 144 hektar.
Löpnummer 2017:3

2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2016-01-Naturreservatet-Byamossarna.pdf 761.5 kB 2018-05-08 14.21
2016-02-Naturreservatet-Erola.pdf 718.9 kB 2018-05-08 14.21
2016-03-Naturreservatet-Krokstadon.pdf 1.2 MB 2018-05-08 14.21
2016-04-Naturreservatet-Gockooarna.pdf 880.9 kB 2018-05-08 14.21
2016-06-Naturreservatet-Fridensborgshojden, Storfors kommun.pdf 824.6 kB 2018-05-08 14.21
2016-10-Naturreservatet-Tippmyren.pdf 774.6 kB 2018-05-08 14.21
2016-14-Naturreservatet-Tegen.pdf 150.4 kB 2018-05-08 14.21
2016-15-Foreskrifter-Naturreservatet-Dalstorps-skogar.pdf 746.5 kB 2018-05-08 14.21
2016-17-Naturreservatet-Bergs-klatt.pdf 234.9 kB 2018-05-08 14.21
2016-18-Naturreservatet-Torgilsrudsalven-Eda-kommun.pdf 220.5 kB 2018-05-08 14.21
2016-19-Naturreservatet-Mulldusen-Torsby-kommun.pdf 236 kB 2018-05-08 14.21
2016-20-Vattenmyndigheten-for-Vasterhavets-vattendistrikts-foreskrifter-14-FS-201658.pdf 211.6 kB 2018-05-08 14.21

2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_15 003.pdf 555 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 005.pdf 312.5 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 006.pdf 314.7 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 007.pdf 318.1 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 010.pdf 935 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 011.pdf 847 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 012.pdf 409.8 kB 2018-07-06 14.18

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
258 e18.pdf 1.4 MB 2018-07-06 14.32
FORF_14 003.pdf 787.5 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 004.pdf 615 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 006.pdf 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 008.pdf 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 009.pdf 1.4 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 010.pdf 1.2 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 011.pdf 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 012.pdf 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 017.pdf 872.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 018.pdf 948.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 019.pdf 1.6 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 022.pdf 1006.8 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 023.pdf 896.2 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 024.pdf 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 025.pdf 912.4 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 028.pdf 315.6 kB 2018-07-06 14.33

2013

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

2012

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

2011

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

2010

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Äldre än 2010

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1986-25.pdf 335.5 kB 2018-10-22 13.22
1987-19.pdf 390.1 kB 2018-10-22 13.22
1988-23.pdf 373.7 kB 2018-10-22 13.22
1988-26.pdf 357.7 kB 2018-10-22 13.22
1989-16 del II.pdf 6.3 MB 2018-10-22 13.22
1989-20.pdf 362.2 kB 2018-10-22 13.22
1990-25.pdf 358.1 kB 2018-10-22 13.22
1991-14.pdf 299.6 kB 2018-10-22 13.22
1991-22.pdf 298.5 kB 2018-10-22 13.22
1991-24.pdf 396.9 kB 2018-10-22 13.22
1992-17.pdf 91.5 kB 2018-10-22 13.22
1993-15.pdf 100.3 kB 2018-10-22 13.22
1993-16.pdf 100.4 kB 2018-10-22 13.22
1993-27.pdf 96.8 kB 2018-10-22 13.22
1994-12.pdf 100.2 kB 2018-10-22 13.22
1996-69.pdf 16.4 kB 2018-10-22 13.22
2009-8.pdf 115.8 kB 2018-10-22 13.22
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1989-16 del I (OBS föreskriften är ändrad).pdf 6.3 MB 2018-11-06 15.30
1993-12 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 97 kB 2018-11-06 15.32
1993-25 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 181.6 kB 2018-11-06 15.32
1995-22 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 101.1 kB 2018-11-06 15.32
1996-14 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 95.2 kB 2018-11-06 15.32
2013-32 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf 224.1 kB 2018-11-06 15.32
1989-17.pdf 343.8 kB 2018-11-06 15.30
1990-3.pdf 912.9 kB 2018-11-06 15.30
1990-7.pdf 915.1 kB 2018-11-06 15.30
1990-13.pdf 901 kB 2018-11-06 15.30
1991-21.pdf 406.3 kB 2018-11-06 15.30
1993-26.pdf 180.7 kB 2018-11-06 15.30
2000-19.pdf 90.7 kB 2018-11-06 15.30
2004-50.pdf 145.1 kB 2018-11-06 15.30
2008-89.pdf 103.2 kB 2018-11-06 15.30
2013-5 (OBS föreskriften är ändrad).pdf 353.7 kB 2018-11-06 15.30
2015-5 (Ändringar till 2013-5).pdf 350.3 kB 2018-11-06 15.31
2013-33.pdf 296.8 kB 2018-11-06 15.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1988-15.pdf 410.2 kB 2018-11-06 11.06
1989-16 del III.pdf 6.3 MB 2018-11-06 11.06
1992-05.pdf 298.9 kB 2018-11-06 11.06
1994-03.pdf 179.1 kB 2018-11-06 11.06
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2004-71.pdf 130.9 kB 2018-11-06 11.07
2004-73.pdf 133.1 kB 2018-11-06 11.07
2004-77.pdf 127.4 kB 2018-11-06 11.07
2004-78.pdf 129.5 kB 2018-11-06 11.07

Kontakt