Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka oss, skicka e-post, ringa, eller skriva. Som myndighet ska vi vara tillgängliga och hålla en hög servicegrad.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress: Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress: 651 86 Karlstad

E-post: varmland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 70 00

Ärendehantering
Skicka ditt ärende digitalt till varmland@lansstyrelsen.se
Komplettering eller yttrande i ärende

Växeln är öppen: måndag - fredag 08:00-16:30

Receptionen är öppen
måndag - fredag 08:00-15:00
lunchstängt alla dagar 12:00-13:00

Avvikande öppettider 2019

Fakturan skickas i första hand elektroniskt (ej e-post) i formatet SFTI Svefaktura till vår operatör Visma Proceedo.

Länsstyrelsens elektroniska uppgifter
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS

Tekniskt mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Här finns mer information om hur Länsstyrelsen tar emot e-fakturorPDF
 
Länsstyrelsens pappersfakturaadress:
Länsstyrelsen Värmland
FE 218
838 73 Frösön

Ange fakturareferens (namn + efternamn), fråga beställaren om det inte meddelats. Det är viktigt för vårt konteringssystem att fakturareferens finns med på fakturan.

Betalningsvillkor inom staten är 30 dagar netto. Inga expeditions- eller fakturaavgifter godtas. 

Snabbkontakter

Vi listar en del kontakter för vissa ärenden som kan kräva extra snabbhet.

Djurskyddstelefon:

Telefon 010-224 71 20
Telefontid: mån-fre 9-12.
Övriga tider: Anmälningsformulär.

För allmänna frågor:
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Rovdjur och viltskador

Vilttelefon 010-224 71 40
Telefontider: tis-fre: 9-12
vilt.varmland@lansstyrelsen.se

Akut om rovdjur (endast vid angrepp på tamdjur eller dödat rovdjur). Gäller björn, varg, järv eller lo

Tjänsteman i beredskap (via SOS:
08-454 20 82
Mer om rovdjur

Länsveterinär

010-224 72 32
010-224 72 52
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via:
08-454 20 82
(SOS Alarm)
Mer om TiB

Pressrum

Presskontakt och kommunikation
Nyheter och press

Länsledning

Tillförordnad landshövding Johan Blom
Tillförordnat länsråd Bengt Falemo

Landshövdingens & länsrådets sekreterare
Ingalill Andersson
Telefon: 010-224 72 00

Verksamhetschef

för enheterna Verksamhetsstöd, Förvaltning, Regional utveckling samt Samhällsbyggnad.

Bengt Falemo
Telefon: 010-224 72 18

Verksamhetschef

för enheterna Djurskydd & Vilt, Lantbruk, Miljöanalys, Miljöskydd, Naturvård.

Torben Ericson
Telefon: 010-224 72 04

Enheter

Förvaltning

(Diarium, Arkiv, Juridisk kompetens, Service, GIS, Risk & säkerhet)

Enhetschef Patrik Norling
Telefon: 010-224 72 21

Enheten arbetar med kundbemötande, intern service, arkivfrågor, posthantering, scanning, hantering och beställning av kontorsmateriel. Även entreprenörs- och leverantörsfrågor innefattande kontakter med lokalvård, fastighetsägare, bevakningsföretag samt intern säkerhet med systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete samt tillgänglighetsfrågor hanteras på enheten.

Genom GIS (geografiskt informationssystem) levererar enheten databaser och GIS-verktyg till hela Länsstyrelsen samt genomför GIS-analyser.

Juridisk sakkunskap för Länsstyrelsens alla sakområden. Hantering av ärenden rörande överprövning av kommunala strandskyddsdispenser, tävling på väg, trafik- och sjötrafikföreskifter, olika förordnanden som till exempel vigselförrättare och notarius publicus, delgivningar, kameraövervakning, överklagningar inom PBL och miljöbalken, tillsynsvägledning PBL, allmänna val, med mera.

Risk och säkerhet arbetar med samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krisberedskap och höjd beredskap samt den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Djurskydd & Vilt

(Djurskydd, Vilt, Rovdjur)

Enhetschef Maria Hammarström
Telefon 010-224 72 10

Djurskydd arbetar med kontroll och handläggning enligt livsmedels- och djurskyddslagen och inom olika veterinära sakområden.

Vilt och rovdjur handlägger jakt- och viltvårdsärenden och ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Information och kommunikation med allmänhet, djurägare och jägare är en viktig del i arbetet, liksom samverkan och dialog med organisationer och regionala och centrala myndigheter. ​​​

Lantbruk

(Jordbrukarstöd, Kontrollanter, Odling, Rådgivning)

Enhetschef Roger Bergqvist
Telefon: 010-224 72 13

Enheten handlägger och kontrollerar jordbrukarstöd, bedriver en kurs- och rådgivningsverksamhet inom bland annat biologisk mångfald, genomför behörighetsutbildningar för användning av kemiska bekämpningsmedel samt ger tillsynsvägledning för kommunerna inom områdena växtnäring och bekämpningsmedel.

Enheten arbetar med förebyggande åtgärder mot fågelskador på grödor samt driver och medverkar i olika projekt som anknyter till enhetens verksamhetsområden.

Miljöanalys

(Vattenförvaltning, Kalkning, Fiske, Miljöövervakning (även i fält), Åtgärdsprogram hotade arter ÅGP, Lokala naturvårdsprojekt LONA, Lokala vattenvårdsprojekt LOVA, VA)

Enhetschef Karin Enfjäll
Telefon: 010-224 74 38

Enheten arbetar med vattenförvaltning, beslutar om vattenskyddsområden, har tillsyn och ger tillsynsvägledning inom vatten- och avloppsfrågor. Enheten handlägger ansökningar om projekt för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA).

Enheten arbetar med fiskevård, kalkning och biologisk återställning av vattendrag, tillsynar fiskevillkor i vattendomar och handlägger tillstånd för utplantering, elfiske och fisketillsynsmän.

Enheten genomför miljöövervakning av sötvatten, grundvatten och miljögifter och bedömer miljötillståndet i länet inom flera miljömål.

Enheten koordinerar och genomför åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), handlägger ansökningar från kommuner om bidrag till lokala naturvårdssatsningar (LONA) och samordnar den regionala miljöövervakningen (RMÖ) samt genomför undersökningar som avser biologisk mångfald.

Miljöskydd

(Miljöfarlig verksamhet, Vattenfrågor (Vattnagruppen), Efterbehandling förorenade områden (EBH)

Enhetschef Christina Hägglund
Telefon: 010-224 72 23

Enheten arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet, SEVESO-tillsyn, handlägger kemikalietillstånd och anmälnings- och tillståndsärenden om transport av avfall, prövning och tillsyn av anmälningspliktig vattenverksamhet, markavvattning, dammsäkerhet och skyddade naturområden.

Prövning och tillsyn inom artskydd, naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd, naturminnen, djur- och växtskyddsområden och strandskydd och handläggning av ärenden om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken är andra arbetsområden.

Arbetet att sanera förorenade områden sker genom tillsyn, bidragsförmedling och tillsynsvägledning.

Naturvård

(Reservatsbildning, Reservatsförvaltning, Naturvård (fält))

Enhetschef Linda Sundström
Telefon: 010-224 72 11

Enheten arbetar med skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Arbetet utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen.

Inom områdesskydd handlar det framför allt om att bilda naturreservat. Inventering, dokumentering av naturvärden, markägardialog, samråd med olika aktörer och skrivning av reservatsbeslut är delar i denna process.

Förvaltning och skötsel av skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-områden samt djur- och växtskyddsområden) innebär till exempel att genomföra naturvårdande åtgärder, anlägga och underhålla anordningar för friluftsliv och tillhandahålla information.

Regional utveckling

(Stöd Landsbygdsprogrammet, Regional tillväxt, Internationella, Grensetjänsten, Fastighet)

Enhetschef Linda Blomqvist Lindström
Telefon: 010-224 73 49

Enheten stödjer och främjar en hållbar landsbygdsutveckling genom företagsstöd, projektstöd, bredbandsstöd, stöd till service på landsbygden, säkerställande av betalservice med mera. Arbetet präglas i hög grad av ärendehantering av medelsansökningar för utvecklingsändamål inom olika anslag och program.

Enheten handlägger ansökningar om förvärv av jordbruksfastigheter, arbetar med förbättring av fastighetsstrukturen och bevakar fastighetsbildningsfrågor på landsbygden.

Enheten arbetar även med internationell verksamhet och hanterar gränsfrågor för Sverige-Norge genom GrenseTjänsten i Morokulien.

Samhällsbyggnad

(Plan, Social hållbarhet, Miljö-Energi-Klimat, Kulturmiljö)

Enhetschef Johan Rosgvist
Telefon: 010-224 73 10

Tf. biträdade enhetschef Annie Johansson
Telefon: 010-224 73 01

Plan arbetar med infrastruktur, kommunal planering och bostadsförsörjning genom framtagande av analyser och planeringsunderlag. Handlägger ärenden inom plan- och infrastrukturområdena samt administrerar bostads- och energistöd.

Kulturmiljö arbetar med att bevara, skydda och vårda länets kulturmiljöer, handlägger ärenden och bidragsfrågor om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt handlägger och förvaltar länets kulturreservat.

Social hållbarhet arbetar med sociala frågor såsom jämställdhet, integration och flyktingmottagning, mänskliga rättigheter, personligt ombud och drogförebyggande insatser. Arbetet handlar om utbildningar, rådgivning, stöd och samordningsinsatser liksom fördelning av statsbidrag.

MEK arbetar med miljömålsfrågor och arbetet för att minska klimatpåverkan genom klimat- och energiåtgärder samt anpassningen av samhället till ett förändrat klimat samt ansvarar även för det interna miljöledningsarbetet.

Verksamhetsstöd

(Ekonomi, Upphandling, HR, Kommunikation)

Enhetschef Marie Örtengren
Telefon: 010-224 72 22

Ekonomi arbetar med Länsstyrelsens ekonomiska processer såsom budgetering, redovisning, ekonomiuppföljning och upphandling.

Kommunikation arbetar med att utveckla kommunikationsarbetet internt och externt. Funktionen initierar och genomför kommunikationsinsatser för att nå ut till medborgare och medarbetare, vårdar och utvecklar organisationens kultur och hanteringen av kommunikationsfrågor.

HR arbetar med frågor som rör personalområdet såsom arbetsrätt, rekrytering och avveckling, chefsutveckling, arbetsmiljö, friskvård, lönebildning och pensioner.

Enheten arbetar även strategiskt med utvecklingsarbete inom vissa länsstyrelsegemensamma processer.

Teletal – för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.

Öppettider: Måndag - fredag klockan 08:00-20:00.

Lördag – söndag och helgdag klockan 12:00-16:00.

Mer via: http://www.teletal.se/länk till annan webbplats

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig:

  • Tolka otydligt tal och svåra ord
  • Ge stöd för minnet - Anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig
  • Hjälper dig genom telefonväxlar
  • Är en trygghet och ett stöd för dig

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Kartbild över området där Länsstyrelsens huvudbyggnad ligger i Karlstad. 

Det är gångavstånd (5-10 min) från Karlstad centralstation.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00     

Faktureringsadress
Länsstyrelsen Värmland
FE 218
838 73 Frösön

Organisationsnummer
202100-2395